دوشنبه, ۷ مهر, ۱۳۹۹ / 28 September, 2020
مجله ویستا

پادشاه


  منوچهر مطیعی تهرانی
چنانچه پادشاه را اندوهگین و گرفته خاطر دیدید خواب شما از یک غصه خبر می‌دهد. اگر بیننده خواب ببیند که با پادشاه نشسته و صحبت می‌کند یا بر سر سفره قرار گرفته و غذا می‌خورد گرفتار غم و اندوه می‌شود و بین او و خانواده‌اش جدائی می‌افتد. اگر فقط پادشاه را بر سر سفره دیدید و خودتان کنار او نشسته بودید، خواب شما از عمر طولانی خبر می‌دهد. چنانچه دختر جوانی خود را با پادشاه ببیند خواب او از عشق و ازدواج خبر می‌دهد و اگر پسر جوان و مجردی خویشتن را با پادشاه ببیند باید نگران یک رقابت عاطفی باشد و شکست در عشق را بپذیرد. اگر در خواب دیدید که به تماشا ایستاده‌اید و پادشاه با اتومبیل می‌آید و از مقابل شما می‌گذرد منتظر دریافت خبری بزرگ باشید. اگر دیدید از جائی که هستید پادشاه سوار ماشین شد و رفت امنیت و فراغت می‌یابید و نگرانی و تشویش شما زایل می‌گردد و جائی که هستید پادشاه آمد و پیاده شد گرفتار بلایی می‌شوید و محدودیت برای شما به وجود می‌آید و اگر دیدید که با پادشاه به سفر می‌روید نیکو خوابی نیست.


همچنین مشاهده کنید
خبرگزاری تسنیمسایت ورزش سهسایت رویداد 24روزنامه همشهریسایت دیپلماسی ایرانیسایت همشهری‌آنلاینسایت خبرآنلاینسایت فراروسایت فرادیدروزنامه رسالت