دوشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۸ / 17 June, 2019
مجله ویستا

روزی که از لب تو بر ما سلام باشد


روزی که از لب تو بر ما سلام باشد    شادی قرار گیرد، عشرت مدام باشد
گر جان من بخواهی، کردم حلال بر تو    چیزی که دوست خواهد، بر ما حرام باشد
گفتی که: در فراقم زحمت کشیده‌ای تو    مردم هزار نوبت، زحمت کدام باشد؟
در هر دو هفته بینم روی ترا، ولیکن    آن دم که بینم او را، ماهی تمام باشد
احوال قید چون من سرگشته‌ای چه داند؟    جز بیدلی که او را پایی به دام باشد
گویی که: من ببینم روزی به دیده‌ی خود    کان رفته باز گردد و آن تند رام باشد؟
نشگفت اگر بسوزد دلها به گفته‌ی خود    چون اوحدی کسی کو شیرین کلام باشد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

خبرگزاری ایلناروزنامه خراسانسایت خبر ورزشیسایت تابناکسایت زومیت