شنبه, ۸ آذر, ۱۳۹۹ / 28 November, 2020
مجله ویستا

غذا


  منوچهر مطیعی تهرانی
غذا نعمت و خیر و برکت و روزی است ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن در تعبیر تأثیر مثبت و منفی می‌گذارد که باید مورد توجه قرار بگیرد. البته معبر هم این نکات را در نظر می‌گیرد ولی اگر خودتان خواستید تعبیر کنید و از این کتاب کمک بخواهید باید این جهات را به یاد داشته باشید من هم مختصراً توضیح می‌دهم: گفتم غذا به‌طور‌کلی نعمت و روزی است و خیر و خوبی ولی اگر غذائی که پیش روی داشته باشید بد‌رنگ و متعفن و بد‌بو باشد در شما کراهت پدید آورد تعبیر غذای سالم را ندارد و بیماری و رنجوری تعبیر می‌شود. اگر از آن غذا بخورید شور باشد گرفتار ندامت یا خشم می‌شوید و اگر ترش باشد غم می‌آورد چنانچه تلخ باشد تلخ‌کامی و شکست است. اگر غذائی که می‌خورید دارچین و فلفل داشته باشد همین تعبیر را دارد یعنی گرفتار تلخ‌کامی می‌شوید و چنانچه زردی زعفران و زرد‌چوبه را تشخیص دهید غمگین می‌شوید. به کار گرفتن زعفران و زرد‌چوبه اگر ندانید و به شما نگویند و زردی آن را نبینید مهم نیست و تعبیر بد ندارد. محل صرف غذا هم اثر می‌گذارد. برای غذا تعابیر گفته شده قطعی است اما اگر در خواب دیدید که در بیابان سفره گسترده‌اید و غذا می‌خورید و از آن غذا خوشتان می‌آید در سفر مالی به دست می‌آورید. اگر محل صرف غذا در خانه یک دوست باشد در شهر یا محلی مشابه به پول می‌رسید که تأمین دارید و احساس آرامش می‌کنید که این را البته خود بیننده بهتر می‌تواند تشخیص دهد. اگر دیدید که در آشپزخانه غذا صرف می‌کنید به وسیله همسرتان پولی به دست می‌آورید. روی‌هم‌رفته دیدن غذا در خواب خوب است به شرطی که سالم و ماکول باشد.


همچنین مشاهده کنید
سایت اقتصادنیوزسایت اعتماد آنلاینروزنامه فرهیختگانسایت الفسایت فرادیدخبرگزاری بازارخبرگزاری ایرناخبرگزاری ایسناخبرگزاری مهرسایت خبرآنلاین