چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸ / 17 July, 2019
مجله ویستا

هرکه دل بر چون تو دلداری نهد


هرکه دل بر چون تو دلداری نهد    سنگ بر دل بی‌تو بسیاری نهد
وانکه را محنت گلی خواهد شکفت    روزگارش این چنین خاری نهد
وانکه جانش همچو دل نبود به کار    خویشتن را با تو در کاری نهد
تحفه سازد گه گهم آن دل ظریف    آرد و در دست خونخواری نهد
نیک می‌کوشد خدایش یار باد    بو که روزی دست بر یاری نهد
عشق گفت این هجر باری کیست و چیست    خود کسی بر دل ازو باری نهد
بار پای اندر میان خواهد نهاد    تا به وصلت روز بازاری نهد
هجر گفت از جانب تو راست شد    اینت سودا و هوس آری نهد
یار پای اندر میان ننهد ولیک    انوری سر در میان باری نهد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش قطعات استوک کامپیوتر / قطعات دست دوم کامپیوتر

سایت دیدارنیوزروزنامه سازندگیسایت الفسایت ورزش سهسایت ارانیکو