دوشنبه, ۳ آذر, ۱۳۹۹ / 23 November, 2020
مجله ویستا

مرجان


  منوچهر مطیعی تهرانی
اگر در خواب ببینید انگشتر یا تسبیحی از مرجان دارید خوب است چرا که خواب شما می‌گوید صاحب پسر خواهید شد. و اگر پسران بزرگ دارید یکی از فرزندانتان موجب سرفرازی شما می‌شود. اگر دیدید مرجان را از بازار خریدید مالی به‌دست می‌آورید یا زنی خواهید گرفت. اگر مردی ببیند که انگشتری از مرجان داشته که آن را گم کرده همسرش را طلاق می‌دهد اگر ببیند تسبیح مرجان او پاره شده و دانه‌هایش به زمین ریخته بین او و افراد خانواده‌اش نفاق می‌افتد و متفرق می‌شوند.


همچنین مشاهده کنید
روزنامه خراسانروزنامه شهروندروزنامه فرهیختگانسایت زومیتسایت ورزش سهسایت رویداد 24سایت تجارت نیوزروزنامه شرقسایت شفقناروزنامه سازندگی