شنبه, ۱۰ اسفند, ۱۳۹۸ / 29 February, 2020

مجله ویستا

ای سنایی خیز و بشکن زود قفل میکده


ای سنایی خیز و بشکن زود قفل میکده    باز خرما را زمانی زین غمان بیهده
جام جمشیدی بیار از بهر این آزادگان    درد می درده برای درد این محنت زده
درد صافی درده ای ساقی درین مجلس همی    تا زمانی می خوریم آسوده دل در میکده
محتسب را گو ترا با مست کوی ما چکار    می چه خواهی ای جوان زین عاشقان دل زده
می‌ندانی کادم از کتم عدم سوی وجود    از برای مهربازان خرابات آمده
تا ترا روشن شود در کافری در ثمین    بت پرستی پیشه گیر اندر میان بتکده

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه جام جمروزنامه آرمان ملیخبرگزاری مهرسایت ورزش سهروزنامه رسالتوبگردیسایت نامه نیوزسایت الفروزنامه همدلیروزنامه شهروند