سه شنبه, ۱ بهمن, ۱۳۹۸ / 21 January, 2020
مجله ویستا

یشم


  منوچهر مطیعی تهرانی
یشم، سنگی است سبز رنگ که از جواهرات در جه دوم و کم‌ارزش محسوب می‌شود مثل لعل، عقیق و حکم آن همان تعبیر جواهرات است. اگر زنی به شما انگشتری از یشم بدهد از جانب او سکون و آرامش خواهید یافت و اگر خودتان جنسی از یشم داشته باشید، فراغت خاطر در شما پدید می‌آید. اگر انگشتری که از یشم دارید تنگ باشد از جانب زن یا همسرتان تحت فشار قرار خواهید گرفت. زنی که به شما خیلی نزدیک است شما را تحت فشار قرار می‌دهد. اگر مقدار زیادی سنگ یشم در خواب دیدید، از جانب زنی سود می‌برید که آن سود بسیار است و اندک نیست.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری تسنیمروزنامه تعادلروزنامه جمهوری اسلامیخبرگزاری مهرسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه خراسانسایر منابعوبگردیروزنامه آفتاب یزدخبرگزاری برنا