جمعه, ۱۵ فروردین, ۱۳۹۹ / 3 April, 2020

مجله ویستا

خیک


  منوچهر مطیعی تهرانی
خیک مردی است لافزن و تهی مغز و پوک که شخصاً بی‌اثر است. اگر خیک باد کرده باشد بیهودگی است و چنان چه دیدید که خیک باد‌کرده‌ای همراه دارید یا متعلق به شما است کاری بیهوده و عبث انجام می‌دهید که در پایان هیچ چیز برایتان باقی نمی‌ماند و چیزی قابل دستتان را نمی‌گیرد. اگر در خیکی که به خواب دیده‌اید عسل بود با مردی اندیشمند و خوش صحبت آشنا می‌شوید یا زنی که خردمند و مدیر و مدبر است و در عین حال داشتن زیبائی و سخن‌شیرین. اگر در خواب خیک دوغ یا ماست دیدید کسی سر راه شما قرار می‌گیرد که ترش روی و بد اخلاق است اما خیر‌خواه است و سود می‌رساند و بخشندگی بسیار دارد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه آفتاب یزدروزنامه ایرانسایت مشرقسایت انتخابسایت عصرایرانسایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری فارسسایت زومیتروزنامه آرمان ملیسایت پارسینه