پنجشنبه, ۳۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 22 August, 2019
مجله ویستا

سرمست بتی لطیف ساده


سرمست بتی لطیف ساده    در دست گرفته جام باده
در مجلس بزم باده نوشان    بسته کمر و قبا گشاده
افتاده زمین به حضرت او    گردونش به خدمت ایستاده
خورشید و مهش ز خوبرویی    سر بر خط بندگی نهاده
خورشید که شاه آسمانست    در عرصه حسن او پیاده
وه وه که بزرگوار حوریست    از روزن جنت اوفتاده
لعلش چو عقیق گوهرآگین    زلفش چو کمند تاب داده
در گلشن بوستان رویش    زنگی بچگان ز ماه زاده
سعدی نرسد به یار هرگز    کو شرمگنست و یار ساده

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


سایت ورزش سهروزنامه شهروندروزنامه همدلیسایت فراروسایت نامه نیوز