چهارشنبه, ۲۲ آبان, ۱۳۹۸ / 13 November, 2019
مجله ویستا

گلوبند


  منوچهر مطیعی تهرانی
اگر مردی در خواب ببیند گلو‌بند بسته است خوب نیست. چیزهای زنانه در خواب برای مردان نشان از بی‌آبروئی و هتک حرمت و نفی احترام و شخصیت مردانه است مثل بزک‌کردن، دامن و کرست‌ بستن و از جمله همین گلو‌بند داشتن. البته فرق است بین گلو‌بند زینتی زنان و زنجیر طلائی که مردان همراه یک پلاک یا سکه منقش به اسم خدا و اولیا به گردن می‌بندند. با این توضیح گلو‌بند در خواب تعهد و دین است اعم از دین اخلاقی یا مالی. اگر در خواب ببینید که گلوبندی بر گردن دارید خواب شما می‌گوید مدیون خواهید شد یا مدیون هستید. چنانچه در خواب ببینید گلوبندی دارید و آن را باز می‌کنید و گردن لخت خود را مشاهده می‌نمائید نشان آن است که از زیر بار دین بیرون می‌آئید و وام خود را می‌گذارید یا تعهد خویش را انجام می‌دهید. سنگینی و کلفتی گلو‌بند از هر جنسی که باشد نشان سبکی و سنگینی دین است. اگر گلوبند کلفت و سنگین باشد وام شما سنگین است و اگر نازک باشد اندک است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


خبرگزاری ایرناروزنامه تعادلروزنامه اعتمادسایت نامه نیوزروزنامه خراسان