شنبه, ۱۶ آذر, ۱۳۹۸ / 7 December, 2019
ناتومعصومه ابتکارپرسپولیسانتخاباتسلامتآموزش عالیدادستان کل کشورانگلیسروسیهسمنان
مجله ویستا

پنبه


  منوچهر مطیعی تهرانی
پنبه در خواب خیر و برکت و خوبی است و سر رشته کارها و پیوند گسستگی‌ها. در مورد پنبه معبران اسلامی کمتر نوشته‌اند که علت آن معلوم نیست. دیدن پنبه در خواب خوب است مگر در دو حالت. یکی این پنبه نیم‌سوخته و سوخته باشد و یا چرک و کثیف که نخستین زیان مالی است و دومی کسالت و رنجوری و بیماری در غیر این دو صورت دیدن پنبه در خواب میمون و مبارک است. تشک پنبه‌ای زن و همسر نیک نفس خیر و خیرخواه است و پشتی و مخده پنبه‌ای دوستانی هستند که هم دستشان خیر است و هم زبانشان و در صورت لزوم به یاری و کمک شما می‌شتابند. دیدن مزرعه‌ای پر از گل پنبه امید پیروزی و موفقیت است و چیدن گل پنبه عشق است به‌خصوص برای دختران جوان جمع آوری غوزه‌های پنبه گردآوری مال است ولی این مال پاک و منزه نیست و باید تلاشی بکنید که بدون گرفتگی خاطر آن را تصاحب نمائید. لباس پنبه‌ای آبرو و احترام است به‌خصوص اگر سفید باشد نیک نامی و شرف است. لباس پنبه‌ای اگر سبز باشد فرح و شادی است که به زندگی شما وارد می‌شود. اگر پنبه به کسی دادید خیر شما به او می‌رسد و اگر پنبه از کسی گرفتید از جانب او سود می‌برید و متنفع می‌‌شوید. ریسیدن پنبه تعبیر کارها است و چنانچه در خواب ببینید که پنبه را به نخ تبدیل می‌کنید با عقل و تدبیر اقدام به کاری می‌نمائید که برای شما منفعت همراه می‌آورد و نتیجه خوب دارد. بافتن پارچه از پنبه نیز همین تعبیر را دارد. روی هم رفته دیدن پنبه در خواب نیکو است مگر آن که چرک یا نیم سوخته باشد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


سایت نامه نیوزخبرگزاری ایلناخبرگزاری مهرسایر منابعروزنامه همشهریسایت تابناکخبرگزاری فارسسایت الفروزنامه ایرانروزنامه شهروند