سه شنبه, ۱ بهمن, ۱۳۹۸ / 21 January, 2020
مجله ویستا

یاقوت


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن یاقوت در خواب به زن تعبیر می‌شود. یاقوت سرخ و کبود، نشان جمال و زیبائی زنی است که سر راه شما قرار می‌گیرد. چنانچه بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببیند یاقوت دارد با زنی صاحب جمال ازدواج می‌کند و اگر مردی که ازدواج کرده ببیند، همسرش باردار می‌شود و اگر همسرش باردار باشد، آن زن دختری صاحب جمال به دنیا می‌آورد. اصولاً دیدن یاقوت در خواب به عقیده معبران نیک است و چنانچه یاقوت با رنگ نامشخص باشد مال و دارائی است و چنانچه یاقوت زیاد یا بزرگ ببیند، کام بیننده خواب‌روا می‌شود و مال بسیار حاصل می‌کند.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری تسنیمروزنامه تعادلروزنامه جمهوری اسلامیخبرگزاری مهرسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه خراسانسایر منابعوبگردیروزنامه آفتاب یزدخبرگزاری برنا