چهارشنبه, ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸ / 21 August, 2019
مجله ویستا

قفل


  منوچهر مطیعی تهرانی
در خواب‌های ما قفل نشان اعتماد است. اگر در خواب ببینید که در خانه‌ای را قفل می‌کنید که صاحب آن را نمی‌شناسید به کسی اعتماد می‌کنید که برای شما شناخته شده و آشنا نیست. اگر در خواب دیدید که در خانه‌ای را قفل می‌کنید که صاحبش را می‌شناسید به آشنائی که صاحب آن خانه است اعتماد می‌کنید یا به یک نفر در شرایط او. اگر دیدید که جامه‌دانی دارید که آن قدر پر است که قادر نیستید در آن را قفل کنید مسائلی است که نمی‌توانید به کسی بگوئید و آدم مورد اعتمادی در اطراف خود نمی‌یابید. اگر در خواب دیدید که قفلی را به زحمت باز می‌کنید در کاری با رنج و تلاش زیاد توفیق حاصل می‌کنید. اگر دیدید که قفلی دارید که نمی‌دانید کلیدش را کجا گذاشته‌اید خوب نیست چون با مشکلی روبه‌رو می‌شوید. اگر دیدید که در خانه خودتان قفل است و شما کلید ندارید تا آن را بگشائید به همسرتان به‌طور درست اعتماد دارید.

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی

 از میان خبرهاسایت همشهری‌آنلاینروزنامه دنیای اقتصادسایت اعتماد آنلاینروزنامه همدلیسایت دیپلماسی ایرانی