پنجشنبه, ۳۰ آبان, ۱۳۹۸ / 21 November, 2019
مجله ویستا

چرخ


  منوچهر مطیعی تهرانی
چرخ در خواب گردونه زندگی است. چرخ و گردونه نظام کارند و بالاخره چرخ در خواب‌های ما نماینده مجموع چیزهایی است که به آن ها اتکا داریم و می‌بالیم. دیدن چرخ به تنهایی هشدار روح ما است برای جلب اعتنا و توجه به آنچه که در اطراف بیننده خواب می‌گذرد. اگر چرخی نو و سالم دیدید و آن چرخ به شما تعلق داشت خواب شما می‌گوید که زندگیتان خوب است و خوب می‌شود و این گردونه بر مدار درست می‌گردد و جای نگرانی نیست ولی اگر چرخ شکسته و فرسوده و زهوار در رفته و غیر قابل مصرف در خواب مشاهده کردید خواب شما از نابسامانی ژرفی خبر می‌دهد که پیش می‌آید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


سایت الفخبرگزاری مهرخبرگزاری فارسسایت فراروروزنامه توسعه ایرانی