سه شنبه, ۱۹ فروردین, ۱۳۹۹ / 7 April, 2020

مجله ویستا

ترمز


  منوچهر مطیعی تهرانی
ترمز را در خواب بدون اتومبیل نمی‌توان دید. چنانچه در خواب ببینیم سوار اتومبیلی هستیم که ترمز آن می‌گیرد نشان خطر نیست بلکه گویای وحشتی است که از آینده داریم. ترمز نماینده قدرت اراده و توان خویشتن‌داری ما در خواب است. اگر خواب دیدیم که ترمز ماشین ما نمی‌گیرد نشان آن است که اراده ما سست می‌شود و در تصمیم گیری‌ها دچار تردید و هراس می‌شویم که البته خوب نیست. اگر در خواب دیدیم که ترمز ماشین خود را تعمیر می‌کنیم خوب است چون خواب ما می‌گوید که در آینده‌ای نزدیک به بازسازی شخصیت خود می‌پردازیم.

همچنین مشاهده کنیدخبرگزاری ایسناخبرگزاری ایلناخبرگزاری برناخبرگزاری ایرناروزنامه رسالتروزنامه جمهوری اسلامیخبرگزاری صدا و سیماسایت مشرقروزنامه جام جمروزنامه تعادل