شنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۸ / 25 January, 2020
مجله ویستا

قلم


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن قلم در خواب نیکو است به‌خصوص آنکه در قرآن از آن به تجلیل نام برده شده و خداوند به آن سوگند یاد کرده است. (ن و القلم و ما یسطرون (و) علم بالقلم و علم الانسان مالم یعلم). چنانچه در خواب ببینید که قلم خوبی در دست دارید که به راحتی می‌نویسد با تدبیر و عقل کارهای بزرگ انجام می‌دهید و پیشرفت‌های معنوی حاصل می‌کنید. اگر قلم خوبی در دست داشته باشید که بر خلاف ظاهرش خوب ننویسد در کاری بزرگ در‌می‌مانید و احساس ضعف می‌کنید. گرفتن قلم از دیگران بشارت است و دادن قلم نیز کمک معنوی است که از جانب دهنده به گیرنده قلم داده می‌شود. اگر در خواب ببینید که قلمی داشته‌اید و آن را گم کرده‌اید توانائی کاری را از دست می‌دهید و چنانچه ببینید قلم‌های زیادی دارید آن چنان قدرت می‌یابید که می‌توانید به دیگران کمک کنید. روی‌هم‌رفته دیدن قلم خوب است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه همدلیسایت ارانیکوسایت ورزش سهروزنامه فرهیختگانسایت خبرآنلاینروزنامه شهروندوبگردیسایت مشرقسایت خبر ورزشیروزنامه رسالت