جمعه, ۱ شهریور, ۱۳۹۸ / 23 August, 2019
مجله ویستا

چو کارزار کند شاه روم با شمشاد


چو کارزار کند شاه روم با شمشاد    چگونه گردم خرم چگونه باشم شاد
جهان عقل چو روم و جهان طبع چو زنگ    میان هر دو فتاده‌ست کارزار و جهاد
شما و هر چه مراد شماست در عالم    من و طریق خداوند مبدا و ایجاد
به اختلاف دو شمشیر نیست امن طریق    که اختلاف مقرر ز شورش اضداد
ولیک ملک مقرر نصیبه خردست    که امن و خوف نداند کلوخ و سنگ و جماد
چراغ عقل در این خانه نور می‌ندهد    ز پیچ پیچ که دارد لهب ز یاغی باد
فرشته رست به علم و بهیمه رست به جهل    میان دو به تنازغ بماند مردم زاد
گهی همی‌کشدش علم سوی علیین    گهیش جهل به پستی که هر چه بادا باد
نشسته جان که به یک سو کند ظفر این را    که تا رهم ز کشاکش شوم خوش و منقاد
چو نیم کاره شد این قصه چون دهان بستی    ز بیم ولوله و شر و فتنه و فریاد

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


سایت فراروسایت انتخابسایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری ایرناروزنامه اعتماد