جمعه, ۲ خرداد, ۱۳۹۹ / 22 May, 2020
موسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر برتر
مجله ویستا

سوهان


  منوچهر مطیعی تهرانی
سوهان دو نوع است. اول سوهان شیرینی که بیشتر محصول شهر مذهبی قم است و سوغات به شهرهای دیگر می‌برند. سوهان شیرینی در خواب‌های ما تعبیر شیرینی‌های دیگر را دارد به اضافه اینکه زیارت اماکن مقدسه را به بیننده خواب نوید می‌دهد. به‌خصوص اگر بیننده خواب در خواب سوهان داشته باشد از ذهنش بگذرد یا به او بگویند که آن سوهان قمی است. تداعی کلمه قم در ذهن بیننده خواب (اگر مسلمان و شیعه باشد) زیارت را نوید می‌دهد. دوم سوهان فلزی است که برای تراشیدن چوب و آهن از آن استفاده می‌کنند. دیدن سوهان فلزی در خواب طمع و آزار است. سودجویی و خودخوری و آزار دیدن و آزار رسانیدن در مسیر سودجوئی. اگر در خواب ببینید که دیگری سوهان می‌کشد او تبذیل یا اسراف می‌کند و مالی را هدر می‌دهد. اگر آنچه را که او با سوهان می‌ساید متعلق به شما باشد به مال شما تجاوز و تعدی می‌شود و اگر آن چیز متعلق به ما نباشد کلا گویای اسراف و تبذیل است. بخشیدن بدون یا با نیت خیر و در نتیجه از دست‌دادن مالی که موجود می‌باشد. اگر در خواب ببینید خودتان سوهان می‌کشید می‌دانید که سوهان خراشه و براده‌هائی را موجب می‌شود که این ریزه‌ها از دو طرف به زمین می‌ریزند. قسمت پیش پای کسی که سوهان می‌کشد و بخشی دور از عامل سوهان کشیدن. در علم تعبیر آنچه پیش شما ریخته می‌شود سودجوئی تأویل می‌گردد و آنچه دور از شما پاشیده می‌شود بخشیدن یا اسراف. حال اگر در خواب ببینید که سوهان می‌کشید باید دقت کنید که تراشه و براده‌ها پیش پای خودتان ریخته می‌‌شود یا دور از شما. با توجه به تعریفی که شد تشخیص سودجوئی و اسراف آسان است. داشتن سوهان خود‌خوری و غم است و شکستن سوهان در خواب نیکو است.همچنین مشاهده کنید
سایر منابعروزنامه همشهریروزنامه جمهوری اسلامیسایت زومیتوبگردیسایت خبرآنلاینخبرگزاری برناروزنامه فرهیختگانسایت شفقناخبرگزاری تسنیم