چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸ / 17 July, 2019
مجله ویستا

چو کاری ز یارم همی برنیاید


چو کاری ز یارم همی برنیاید    چو نوری به کارم همی درنیاید
چه باشد که من در غم او سرآیم    چو بر من غم او همی سرنیاید
ولیکن همین غم به آخر که با این    همی هیچ شادی برابر نیاید
مرا کز در دل درآید غم او    ز صد شادی دیگر آن در نیاید
به پیغامش از حال خود بازگویم    کش از من نیاید که باور نیاید
جوابم فرستد کزین می چه جویی    اگر باورم آید و گر نیاید
ترا با غم خویشتن کار باشد    که از تو جز این کار دیگر نیاید
تو ای انوری گر نباشی چه باشد    ازین هیچ طوفان همی برنیاید
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

بهترین پزشک پوست ومووزیبایی درشرق تهران

روزنامه خراسانسایت تابناکخبرگزاری ایلناروزنامه شهروندسایت فرارو