جمعه, ۲۶ مهر, ۱۳۹۸ / 18 October, 2019
مجله ویستا

با قد تو قد سرو خم دارد


با قد تو قد سرو خم دارد    چون قد تو باغ، سرو کم دارد
وصلت ز همه وجود به لیکن    تا هجر تو روی در عدم دارد
شادم به تو و یقین همی دانم    کین یک شادی هزار غم دارد
در کار تو نیست عقل بر کاری    کار آن دارد که یک درم دارد
دایم چو قلم به تارکم پویان    زان قامت و قد که چون قلم دارد
در راه تو انوری تو خود دانی    عمریست که تا ز سر قدم دارد
گر سرزنش همه جهان خواهی    آن نیز به دولت تو هم دارد

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه خراسانروزنامه شهروندخبرگزاری مهرروزنامه سازندگیخبرگزاری ایرنا