شنبه, ۲۳ آذر, ۱۳۹۸ / 14 December, 2019
افغانستانانتخاباتانتخابات انگلیسمجلسانتخابات مجلسفرانسهرژیم صهیونیستیانتخابات مجلس یازدهمحسین انتظامیجرمی کوربین
مجله ویستا

نمد


  منوچهر مطیعی تهرانی
نمد را چون از پشم می‌بافند و پشم در خواب‌های ما نعمت و برکت است نمد نیز دیدنش در خواب نیکو است و معبران نمد را به مال حلال تعبیر کرده‌اند. اگر ببینید لباسی از نمد دارید با زنی ثروتمند ازدواج خواهید کرد و اگر کفشی از نمد داشته باشید، به سفری می‌روید که سود زیادی از این سفر عایدتان می‌گردد. اگر ببینید فرشی از نمد دارید، به قناعت و شرافت زندگی خواهید کرد و نزد مردم احترام زیاد خواهید یافت. اگر در خواب ببینید نمدی دارید که سوخته، به مال شما تجاوز می‌شود و اگر ببینید نمدی را خودتان می‌سوزانید مال خویش را هدر می‌دهید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری مهرخبرگزاری فارسسایت شفقناسایت انتخابروزنامه شهروندوبگردیسایت خبر ورزشیروزنامه همدلیسایت اعتماد آنلاینسایت نامه نیوز