پنجشنبه, ۱ اسفند, ۱۳۹۸ / 20 February, 2020
مجله ویستا

درشکه


  منوچهر مطیعی تهرانی
درشکه یک کلمه روسی است که به زبان فارسی آمده و پذیرفته شده مانند سماور و چندین کلمه دیگر که ریشه روسی دارند. معبران کهن در این باره چیزی ندارند اما درشکه یک وسیله نقلیه شهری است و تعبیری در حد کار‌آرائی خودش دارد. چنانچه در خواب ببینید که سوار درشکه شده‌اید و از جائی به جای دیگر می‌روید در آینده تحولی در زندگی پیدا می‌شود که جا‌به‌جا می‌شوید. این جا‌به‌جائی هم می‌تواند اسباب‌کشی باشد و هم انتقال شغلی اداری، حتی ممکن است در یک کارخانه یا اداره از یک سالن به سالن دیگر و یا از یک شعبه به شعبه دیگر منتقل شوید و لی این تغئیر و تحول و جا‌به‌جائی شما را کوچک‌تر از آنچه هستید نمی‌کند و می‌تواند علتی برای مفاخره باشد. بی‌آنکه واقعاً شایستگی داشته باشید فخر می‌فروشید و مباهات می‌کنید. اگر دیدید کسی دیگر با درشکه به طرف شما می‌آید یا خبری دریافت می‌دارید و یا مسافری برای شما می‌رسد و یا تحفه‌ای می‌فرستند و سوغاتی می‌گیرید. اگر دیدید درشکه از مقابل شما گذشت و رفت یا خودتان به سفر می‌روید و یا یکی از دوستان نزدیک از شما دور می‌شود. اگر دیدید خودتان درشکه را می‌رانید کاری بزرگ انجام می‌دهید و اگر احساس کردید درشکه‌ای که می‌رانید به خودتان تعلق دارد در خانواده تدبیر تازه‌ای می‌اندیشید و تغئیراتی می‌دهید. اگر سوار درشکه‌ای بودید که اسب‌های راهوار داشت و ‌ضع شما بهبود می‌یابد و به پیروزی‌هائی می‌رسید و اگر اسب‌ها رنجور و نحیف بودند وضع شما از این که هست بدتر می‌شود.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت پارسینهسایت خبر ورزشیخبرگزاری ایلناسایت انتخابروزنامه دنیای اقتصادروزنامه سازندگیروزنامه فرهیختگانروزنامه رسالتخبرگزاری ایسناسایر منابع