چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

سنجد


  منوچهر مطیعی تهرانی
سنجد در خواب‌های ما اشاره به مال و خواسته‌ای است کم بها اما مفید فایده که با رنج و زحمت حاصل می‌شود و سود‌بردن از آن نیز بدون دغدغه میسر نیست لیکن مالی است حلال و طیب که داشتن آن به صلاح است و تلاش در جهت تهیه آن هم مقرون به مصلحت بیننده خواب. اگر در خواب دیدید که سنجد می‌خورید و طعم آن شیرین است همان تعبیر را دارد که گفتم ولی اگر طعم آن مطلوب شما قرار نگرفت و در شما کراهت پدید آورد نیکو نیست و خواب شما می‌گوید چیزی که به دست می‌آورید موجب ملال و اندوه شما می‌شود. اگر در خواب ببینید که سنجد از زیر درخت یا روی زمین جمع می‌کنید پولی به دستتان می‌رسد که اندک است. متفرق است و مجموع نیست. هر دانه سنجد را معبران به سکه‌ای تعبیر کرده‌اند و به هر حال اگر هر سنجد در خواب ما یک سکه نباشد باید پراکندگی و تفرق پول را قبول داشته باشیم. دیدن سنجد در خواب بد نیست مگر اینکه طعم و مزه ناخوشایند داشته باشد و شما در خواب از خوردن آن خشنود نشوید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت زومیتسایت خبر ورزشیروزنامه آرمان ملیروزنامه ابتکارروزنامه فرهیختگانسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری فارسروزنامه جام جمروزنامه رسالتسایت مشرق