سه شنبه, ۲۴ فروردین, ۱۴۰۰ / 13 April, 2021
مجله ویستا

انگشتر


  منوچهر مطیعی تهرانی
اگر در خواب ببینید که انگشتری در دست دارید که قبلاً هرگز نداشته‌اید و از دیدن آن به انگشت خود دچار حیرت و تحسین شده اید نشان آن است که به موفقیت بزرگی می‌رسید که برای دیگران و حتی خودتان باور کردنی نیست. اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می‌شود که بر اعتبارتان می‌افزاید. گرفتن انگشتری از دیگران خوب است و نفعی که عاید بیننده خواب می‌گردد منوط است به شخصیت و شغلی که دهنده انگشتر دارد و محلی که انگشتری گرفته و داده می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که انگشتری خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می‌افتد. اگر در خواب دیدید که انگشتری خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و مسترد داشت خواب شما می‌گوید که در آینده‌ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می‌کنید که او نمی‌پذیرد و چنان چه در شرایط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می‌دهد. گم شدن انگشتری برای زن به‌خصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می‌دهد که بیننده خواب کسی را از دست می‌دهد یا از سمتی معزول می‌شود.


همچنین مشاهده کنید
روزنامه تعادلروزنامه سازندگیروزنامه آفتاب یزدسایت انتخابخبرگزاری مهرسایت همشهری‌آنلاینروزنامه همشهریسایت ارانیکوسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری ایلنا