شنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۸ / 22 February, 2020

مجله ویستا

دربان


  منوچهر مطیعی تهرانی
اگر دیدید دربانی در خانه شما ایستاده مال و دارایی شما به خطر می‌افتد. کسی چشم طمع به پول شما می‌دوزد یا از شما چیزی مطالبه می‌کند که دارید و نمی‌خواهید بدهید. اگر دیدید خودتان جائی دربان شده‌اید باطناً نگران پول و دارائی خویش هستید یا حاجتی دارید که نمی‌خواهید افشا کنید و به کسی بگوئید. اگر دیدید خودتان جلوی در خانه خودتان نگهبانی و دربانی می‌کنید مال خود را خرج می‌کنید یا همسرتان پول شما را هدر می‌دهد. اگر دربانی را مقابل دری ایستاده دیدید و پشت آن در چیزی نبود یا احیاناً جاده‌ای بود به سفر می‌روید و اگر پشت آن در خانه‌ای قرار داشت با شخصی بر می‌خورید که به شما احتیاج دارد. کسی هست که از شما کمک می‌خواهد و اگر آن خانه مجلل بود و مجلل‌تر و بزرگ‌تر از خانه خودتان به نظر می‌رسید شما به کسی محتاج می‌شوید و از او یاری می‌طلبید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت اعتماد آنلاینسایت مشرقروزنامه همشهریخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه تعادلسایت ارانیکوخبرگزاری برناسایت فراروروزنامه سازندگیروزنامه ایران