یکشنبه, ۲۶ آبان, ۱۳۹۸ / 17 November, 2019
مجله ویستا

چاه


  منوچهر مطیعی تهرانی
به تشخیص معبران سنتی و کهن چاه در خواب‌های ما مکر و حیله است و چون به طور سنتی و عرفی مکر و حیله به زن بر می‌گردد و صحیح یا غلط زن را منشا نیرنگ و دوروئی و ریاکاری دانسته‌اند چاه را نیز در خواب زن تعبیر کرده‌اند. ابن سیرین نوشته چاه در اصل زن است و اگر ببینید در جائی چاهی می‌کنید نشان آن است که زن می‌گیرید. مرحوم مجلسی از دانیال نبی نقل کرده که چاه منبع علم است و هر کس در خواب چاه آب ببیند عالم می‌شود و روزی حلال کسب می‌کند. در نفایس الفنون نیز چاه آب _ مال مجموع _ تشخیص داده شده. چاه اگر آب داشته باشد و بدانیم که آن چاه آب دارد مالی اندوخته به ما می‌رسد. مرحوم مجلسی نوشته آب چاه روزی حلال است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


سایت دیدارنیوزسایت همشهری‌آنلاینسایت عصرایرانروزنامه اعتمادسایت تابناک