سه شنبه, ۲۸ خرداد, ۱۳۹۸ / 18 June, 2019
مجله ویستا

پنکه


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن پنکه در خواب فرح و شادی است اگر در فصل استفاده از پنکه باشد و در غیر فصل، مزاحمت است. چنانچه در خواب ببینید هوا گرم است و شما پنکه‌ای دارید که باد خنک می‌زند موجبی برای خوشحالی و شادی به دست می‌آورید و در روزهای آینده مسرور خواهید شد ولی اگر دیدید هوا سرد است و پنکه شما کار می‌کند، کسی برای شما دردسر و مزاحمت به وجود می‌آورد. خانم ایتانوس می‌گفت تمام چیزهایی که تمدن در اختیار نهاده اگر بجا و به موقع باشد در خواب خوب است و در غیر این صورت دردسر و زحمت و ناراحتی است که از آن جمله است پنکه. پنکه‌ای که خاموش باشد دلخوشی است و پنکه‌ای که نتوانید آن را به کار بیاندازید زحمت و ناراحتی است که پیش می‌آید و گویای تلاشی است که باید در روزهای آینده انجام دهید.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت همشهری‌آنلاینسایت اعتماد آنلاینسایت سخت‌افزارمگسایت تابناکسایت عصرایران