الیاف بایکوآموزشگاه زبان های خارجی پردیسانسرورنگکارتن سازی

مذاکره تلفنی مقامات نظامی آمریکا و پاکستان درباره افغانستان