امروز بعد از گذشت حدود چهار سال از تشکیل مجلس دهم اما شرایط متفاوتی حاکم است و بسیاری از انتظارات مثبتی که در آن سال‌ها ایجاد شده بود از بین رفته است. قانون‌گذاری و نظارت که دو وظیفه مهم مجلس به شمار می‌رود، نتوانسته رضایت مردم و فعالان اقتصادی را جلب کند و مهم‌ترین انتقاد به رکن قانون‌گذاری کشور انفعال آن بوده است. برخی کارشناسان این شرایط را ناشی از عوامل مختلف سیاسی و فرهنگی می‌دانند و معتقدند اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور به نوعی نمایندگان مجلس را از مسیری که باید منحرف می‌کند و تلاش برای بقا در این فضا شرایطی را رقم می‌ز‌ند که نتیجه‌ای جز وضعیت فعلی برای آن نمی‌توان متصور بود. طی روزهای آینده انتخابات مجلس یازدهم برگزار خواهد شد و انتظارات از مجلس یازدهم موضوعی قابل بررسی است. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به برسی کارنامه مجلس دهم پرداخته و نقاط ضعف و قوت آن را مورد بررسی قرار داده‌اند و انتظارات خود را از مجلس یازدهم شرح داده‌اند.