(ویدئو) راننده ناشی به مشتریان داخل فروشگاه کوبید!