(تصاویر) اهدای شال پهلوانی به برادران گرایی

(تصاویر) اهدای شال پهلوانی به برادران گرایی