عکاسی صنعتی و تبلیغاتیوی مارکتبذر یونجهلنت ترمز ۲۰۶ تیپ ۵ و ۶ و ۲۰۷ و …

نخستین سفر فضایی با سفینه خصوصی/ فضاپیمای«دراگن» با دو سرنشین به فضا پرتاب شد