اجاره ماشین دربستیتولیدی سردنده کوثرتعمیر مانیتورکناف

قانون قیصر، راهبرد فشار حداکثری بر سوریه و متحدانش است