طراحی و مجری پروژه plc و اتوماسیون …آجیل و خشکبار ساشاتعمیر دستگاه بخور سردمدرس زبان اسپانیایی