بج سینهدستگاه جت پرینترتب سنج غیر تماسیاخذ مجوزCOC صادرات به عراق