زفع موهای زاٍئد بدن با دستگاه آلمانی …دستگاه های گلاب گیری و دستگاه های …نظافت منزل.نظافت محل کار.نظافت …خرید ممبر تلگرام و افزایش ممبر …