افشاگری یک خبرنگار درباره تصادف اتوبوس خبرنگاران در جاده دریاچه ارومیه / فیلم