نمایشگر وزن ،ترانسمیتر وزن و ترانسمیتر …خرید گوسفند زنده عید قرباننمایندگی دیسک و صفحه والئو سبز …فرچه غلطکی