ارائه انواع دستگاه حضور و غیاباخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه های …سرخکن رژیمی فریتولوزافروش وچاپ انواع کارت مایفر ،mifare …