دستگاه سلفون کشفرچه غلطکیآنزیم ترانس گلوتامیناز TG ، تی …نمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)