سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 19 June, 2018

سوره‌ قمر


سوره‌ قمر
● نزول‌ سوره‌
سوره‌ قمر سی‌ و هفتمین‌ سوره‌ در نزول‌ و پنجاه‌ وچهارمین‌ سوره‌ در تدوین‌ است‌، كه‌ با ۵۵ آیه‌ و۳۴۲ كلمه‌ و ۱۴۲۰ حرف‌ در شهر مكه‌ بر وجودمقدس‌ پیامبر(ص‌) نازل‌ شده‌ است‌. این‌ سوره‌ درپاسخ‌ به‌ تقاضای‌ مردم‌ مكه‌ از حضرت‌ رسول‌ (ص‌)مبنی‌ بر شق‌القمر كردن‌ بود. مردم‌ مكه‌ خطاب‌ به‌پیامبر(ص‌) می‌گفتند، اگر شما از طرف‌ خداوندآمده‌اید برای‌ ما مهتاب‌ را نصف‌ كن‌ تا به‌ صداقت‌تو درباره‌ نبوت‌ ایمان‌ بیاوریم‌، آنگاه‌ حضرت‌ به‌اذن‌ پروردگار قمر را به‌ دو نیم‌ در فضای‌ آسمان‌كردند كه‌ كفار قریش‌ با چشمانشان‌ دیدند كه‌چگونه‌ دو نیمه‌ مهتاب‌ در دو طرف‌ كوه‌ حرا درفضای‌ بالای‌ كوه‌ قرار گرفت‌ و حتی‌ در كتاب‌ تبیان‌از «ابن‌ عباس‌» و «ابن‌ مسعود» نقل‌ شده‌ است‌ كه‌شق‌القمر دو بار در مكه‌ واقع‌ شده‌ است‌. سپس‌خداوند سوره‌ قمر را با تصریح‌ به‌ واقعه‌ انشقاق‌مهتاب‌ نازل‌ فرمودند.
● وقوع‌ قیامت‌ و نشانه‌ شق‌القمر
پایان‌ جهان‌ خاكی‌ و وقوع‌ قیامت‌ و حسابرسی‌اعمال‌ انسان‌ به‌ تاكیدهای‌ مكرر سوره‌های‌ مكی‌امری‌ انكارناپذیر در چرخه‌ هستی‌ و آفرینش‌است‌ و نسبت‌ به‌ زمان‌ در گستره‌ هستی‌ وقوع‌قیامت‌ نزدیك‌ است‌ و قمر شكافته‌ شد و شكافتن‌مهتاب‌ قدرتی‌ از خداوند بر اثبات‌ وقوع‌ معاد وقیامت‌ است‌ تا كافران‌ به‌ توحید و قدرت‌ الهی‌ایمان‌ بیاورند.
در تفاسیر آمده‌ است‌ ابوجهل‌ در مكه‌ به‌ همراه‌یك‌ یهودی‌ عالم‌ شب‌ چهاردهم‌ ماه‌ به‌ محضرحضرت‌ رسول‌ (ص‌) رسیدند و ابوجهل‌ گفت‌: ای‌محمد اگر در ادعای‌ نبوت‌ خود صادق‌ هستی‌،برای‌ ما نشانه‌ای‌ خارق‌العاده‌ و معجزه‌ای‌ عینی‌بیاور والا تو را می‌كشیم‌، پیامبر (ص‌) با خونسردی‌فرمود: از من‌ چه‌ می‌خواهید. ابوجهل‌ به‌ یهودی‌روی‌ آورد كه‌ چه‌ چیزی‌ غیر ممكن‌ از او بخواهیم‌،مرد یهودی‌ گفت‌: محمد ساحر است‌ هر چه‌ درزمین‌ از او بخواهیم‌ قادر است‌ آن‌ را انجام‌ دهدبه‌ او بگوماه‌ را بشكافد زیرا جادو در آسمان‌ تاثیرنمی‌كند و ساحر را در آن‌ تصرف‌ و اقتداری‌نیست‌.
و چون‌ محمد از انجام‌ این‌ كار عاجز ماند او را به‌قتل‌ می‌رسانیم‌. ابوجهل‌ گفت‌: شما این‌ ماه‌ رابرای‌ ما دو نیم‌ كن‌، آنگاه‌ حضرت‌ رسول‌ (ص‌) دعافرمودند و با انگشت‌ سبابه‌ اشاره‌ای‌ به‌ ماه‌ كرد و ماه‌را دو نیمه‌ ساخت‌، نصف‌ آن‌ بر جای‌ خودش‌ ماندو نصف‌ دیگر به‌ طرف‌ دیگر رفت‌ و مدتی‌ به‌ همین‌شكل‌ باقی‌ ماند. ابوجهل‌ پس‌ از مدتی‌ گفت‌:دوباره‌ ماه‌ را به‌ حالت‌ اول‌ برگردان‌. آنگاه‌حضرت‌ دو نیمه‌ ماه‌ را به‌ هم‌ رسانید و مهتاب‌یكپارچه‌ شد. مرد یهودی‌ كه‌ عالم‌ به‌ دین‌ یهود بودبه‌ خاطر این‌ معجزه‌ رسول‌ خدا (ص‌) ایمان‌آورد، ولی‌ ابوجهل‌ پر كینه‌تر و خشمناك‌تر برافروخت‌ و گفت‌: او چشم‌ ما را به‌ سحر بسته‌ است‌ وبا جادو گردی‌ خیال‌ شق‌القمر را برای‌ ما ایجادكرد. ابوجهل‌ برای‌ اثبات‌ ادعای‌ خود گفت‌: ازمسافران‌ دور و نزدیك‌ می‌پرسیم‌ تا قضیه‌ شق‌القمرمعلوم‌ شود، قضیه‌ را از آنها پرسیدند، مسافران‌گفتند: در آن‌ لحظه‌ شب‌ ما شق‌القمر را به‌ چشمان‌دیدیم‌ ولی‌ باز هم‌ ابوجهل‌ ایمان‌ نیاورد و چنین‌توجیه‌ كرد كه‌ سحر محمد بر مسافران‌ حجاز نیز اثركرده‌ است‌ و كفار مستكبر قریش‌ نیز تابع‌ ابوجهل‌شدند.
● معجزه‌ الهی‌ و نظر خداوند
خداوند برای‌ دلگرمی‌ رسولش‌ آیات‌ بعدی‌ راچنین‌ نازل‌ فرمودند: اگر كافران‌ نشانه‌ای‌ ازحضور و قدرت‌ خدواند دیدند از آن‌ روی‌ برمی‌گردانند و می‌گویند: چنین‌ پدیده‌ای‌ معجزه‌نیست‌ بلكه‌ جادوی‌ زودگذر و رونده‌ است‌ كه‌همراه‌ با تسخیر كنونی‌ قلب‌ها است‌ و چندی‌ بعدهیچ‌ اثری‌ باقی‌ نخواهد ماند و معجزه‌ پیامبر(ص‌)را تكذیب‌ می‌كنند و از هواهای‌ نفسانی‌ خودپیروی‌ می‌كنند، در حالیكه‌ هر امری‌ الهی‌ درقرارگاه‌ و جایگاه‌ خود مستقر است‌ و هیچ‌ نشانه‌ ومعجزه‌ الهی‌ دروغین‌ نیست‌ بلكه‌ هر آیه‌ ومعجزه‌ای‌ در جای‌ خودش‌ مستقر و ثابت‌ است‌.
● كفار مكه‌ و اخبار قرآنی‌
سپس‌ خداوند به‌ خبر دادن‌ خود از اقوام‌ گذشته‌به‌ مردم‌ مكه‌ اشاره‌ می‌كند كه‌ در آن‌ منع‌ وبازداشتن‌ از تكذیب‌ دین‌ و معجزات‌ الهی‌ بوده‌است‌ و آن‌ اخبار حكمت‌های‌ بلیغ‌ برای‌ مردم‌ مكه‌بودند، تا از آنها استفاده‌ كنند ولی‌ چنین‌ نكردند وپیامبران‌ بیم‌ دهنده‌ كافران‌ هیج‌ سود و فایده‌ای‌به‌ كافران‌ به‌ خاطر جلب‌ آنان‌ به‌ دین‌ نرساندند،زیرا كافران‌ پیامبران‌ را تكذیب‌ كردند و از آنهاروی‌ برگرداندند و هیچ‌ توجهی‌ به‌ انذار و تبشیررسولان‌ الهی‌ نكردند.
● عاقبت‌ كافران‌
حال‌ كه‌ كافران‌ اخبار انبیاء و معجزات‌ آنان‌ راتكذیب‌ كردند آنگاه‌ كه‌ روزی‌ خواننده‌ای‌ آنان‌را (كنایه‌ از اسرافیل‌ فرشته‌ كه‌ همه‌ را به‌ قیامت‌بخواند) به‌ چیزی‌ ناخوش‌ و نامطبوع‌ بخواندچشمانشان‌ از هول‌ و خوف‌ ذلیل‌ و حقیر شود وازقبرها خارج‌ می‌شوند، در حالی‌ كه‌ همانند ملخ‌منتشر شده‌ در صحرا پراكنده‌ و سرگردان‌ هستند، وبه‌ سوی‌ خواننده‌ و آواز دهنده‌ قیامت‌ شتابان‌باشند و كافران‌ در آن‌ روز می‌گویند: «این‌ روزتنگدستی‌ و دشواری‌ ماست‌».


منبع : خانواده سبز

مطالب مرتبط

تسامح و تساهل در قرآن

تسامح و تساهل در قرآن
طیف گسترده و ناهمگون ادیان، تفاوت های بسیاری را در بینش و نگرش انسان های متدین به آن ادیان پدید می آورد، بینش و نگرش هایی كه چالش های بسیاری را نیز فراسوی امت ها و ملت ها پدیدار كرده و جنگ هفتاد و دو ملت را دامن می زند. بی گمان همه در پی رسیدن به حقیقت تلاش كرده اند ولی چون آن را ندیده اند، ره افسانه زده اند و در وادی آن حق و باطل، درست و نادرست را آمیخته و به بازار اندیشه و كنش عرضه داشته اند.
در این طیف گسترده ادیان، تفاوت هایی در آموزه های اخلاقی و دستوری می بینیم، تفاوت های بسیار فاحش كه به همان اندازه گستردگی در گزاره ها و بینش هاست. آموزه های اخلاقی و دستوری برخی از ادیان آن چنان ساده و آسان است كه نمی توان آن را در عنوان مناسك و اعمال و احكام عبادی دسته بندی كرد و بیشتر به سادگی قوانین و دستورهایی می ماند كه در یك روستای كوچك اجرا و اعمال می شود. سادگی احكام ریشه در سادگی گزاره های اعتقادی و بینش ها و رویكردهای آن ادیان دارد. دسترسی به بینش و اندیشه های آن به همان سادگی احكام و آموزه های اخلاقی و دستوری آنهاست.
برخی دیگر از ادیان از چنان ساختار پیچیده ای در گزاره ها و آموزه ها برخوردارند كه گاه برای غیر متدینان و پدیدار شناسان، فیلسوفان دین و مردم شناسان دست رسی و دست یابی به ژرفای آنها ناشدنی می نماید. بسیاری از مردم شناسان كه نگرشی هم دلانه داشته و یا با كنار گذاشتن فرهنگ خویش و زیستن در میان متدینان و آموزش های ایشان كوشیده اند تا به شناختی درست نه حتی حقیقی دست یابند، در این امر ناكام مانده اند. پیچیدگی و گستره گسترده و بی كران گزاره ها و آموزه ها تا آن اندازه بوده كه عمری را می طلبد، در حالی كه پژوهشگران چنین فرصت و امكانی را ندارند.
تفاوت های دیگری كه در میان ادیان یافت می شود و مورد پژوهش در جستار كنونی است. تفاوت در چگونگی آموزه های دستوری ادیان است. برخی از احكام و آموزه های ادیان، حتی بدون داشتن جنبه تنبیهی، بسیار دشوار و مشقت آور است; مانند «روزه وصال» كه چند شبانه روز امساك به طور پیوسته در آن ادامه می یابد.
گاه این آموزه های دستوری و یا اخلاقی برای تنبیه و كیفر وضع شده است و احكام سخت تری تشریع شده تا گناهكاران را كیفری سخت دهد; برای نمونه به دلیل ستم گری، رباخواری، حرام خواری و مخالفت مردمان با پیامبران، هر حیوان ناخن دار و سُم پهن مانند شتر و نیز چربی گاو و گوسفند كه غذای دل خواه ایشان بود، در دین یهود تحریم شد.
در برخی از منابع به علل و فلسفه تشدید احكام توجّه داده شده و بیان می دارد كه زمامداران بنی اسرائیل، مردم كم درآمد را از خوردن گوشت پرندگان و چربی حیوانات باز می داشتند، بدین روی این چیزها برایشان حرام شد. تورات كنونی نیز می نویسد: شتر با وجودی كه نشخوار می كند، امّا تمام سم چاك نیست برای شما نا پاك است.
شریعت اسلام بر خلاف ادیان دیگر روشی معتدل را در پیش گرفته است. آموزه های اخلاقی و دستوری آن بسیار آسان و متناسب با توانایی ها و بنیه بدنی و روانی اوست، چون دین مبتنی بر فطرت است; از این رو بسیاری از عالمان اسلامی یكی از شاخصه های درستی روایات و احكام را ملایم و متناسب بودن با «فطرت» انسان دانسته اند.
خدا در قرآن در تشریع احكام و تكالیف شریعتی اسلام، به اصل آسان گری و تسامح و تساهل توجّه داشته است; از این رو تشریع آموزه های دستوری را به گونه ای قرار داده كه عمل به آن آموزه ها و وظایف در توان انسان باشد. خداوند در این باره می فرماید: «لاَ یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا» خداوند هیچ كس را به بیش از توانش تكلیف نمی كند.
این آیه بیانگر اراده الهی در تخفیف و آسان گیری است.
این ویژگی «آسانی» «تسامح» و «تساهل» در جوهره همه ادیان الهی و آسمانی وجود دارد ولی ادیان گذشته در محیط فرهنگی خویش دچار اموری بودند كه راهبری ایشان به حقیقت جز با تكالیف و آموزه های سخت ناشدنی بود; و یا آن كه این احكام واقعی به دست دیگران تحریف شده و بدین صورت كنونی در آمده است.
تكالیف در دین اسلام، آسان و معتدل و هماهنگ با فطرت انسانی است. قرآن به این مسأله فطری و غریزی توجّه داشته است كه تكالیف سخت و دشوار نه تنها انسان را به سوی دین گرایش نمی دهد بلكه او را گریزان از دین می كند; این یك خواسته طبیعی است كه آسان خواه و راحت طلب باشد. از این رو رفاه طلبی به عنوان یك میل و كشش طبیعی در انسان مطرح است ولی افراط و تفریط چنان چه در هر چیزی خطر ساز است، در این امور نیز خطرآفرین است و انسان را به ورطه نابودی می كشاند.
قرآن افزون بر گزارش از این گرایش طبیعی انسانی به آسانی و راحتی، درخواست مؤمنان را درباره آسان خواهی بیان و گزارش می دهد و می نویسد كه مؤمنان در خواسته های خویش می گفتند: «رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَیْنَآ... مَا لاَ طَاقَهَٔ لَنَا بِه»
این آسان گیری را می توان در نمونه های ملموس و عینی احكام و آموزه های دستوری قرآن را به آسانی یافت و از آن سراغ گرفت كه در زیر به چند مورد اشاره می شود.
۱) پذیرفتن اسلام:
خداوند متعالی در پذیرش اسلام، آسان گرفته و دستور داده است كه هر كس اظهار اسلام كرد، بی درنگ از او بپذیرید.
۲) واجبات و كفّارات تخییری:
در برخی واجبات، مكلّف بر یك عمل الزام نشده; بلكه بین چند عمل مخیّر است كه نوعی آسانی به شمار می آید. مواردی از تخییر كه در قرآن ذكر شده، عبارت است از: الف. وقوف در منی و قربانی: واجب است حاجی پس ازاعمال روزدهم(رمی جمره عقبه، قربانی، حلق یا تقصیر) در ایام تشریق (یازدهم، دوازدهم، سیزدهم) در منی توقّف كند; امّا خداوند او را بین كوچ كردن روز دوازدهم و سیزدهم مخیّر كرده است. ب. كفّاره قسم: اگر مسلمانی سوگند شرعی خویش را بشكند، خداوند به جای تعیین یك جریمه، وی را میان چند كفّاره مخیّر كرده است تا بر او گران نیاید و جریمه خود را آسان تر بپردازد. بر اساس آیه ۸۹ مائده(۵) كفّاره قسم یكی از این سه مورد است. اطعام ده فقیر یا پوشاندن لباس به آنان، آزاد كردن یك برده و در صورتی كه قدرت مالی برای ادای یكی از جریمه های یاد شده را نداشت، سه روز روزه بگیرد.
۳) واجبات و كفّارات ترتیبی:
برخی واجبات یا كفّارات، به صورتی قرار داده شده كه در صورت قدرت نداشتن مكلّف بر یك گونه از آن، شكل های دیگری پیش روی او باشد. واجبات و كفّارات ترتیبی در قرآن از این قرارند:
الف) كفّاره صید برای محرم:
خداوند، صید حیوانات را بر مُحرِم ممنوع كرده و مجازات آن را حیوانی معادل آن مانند شتر، گاو و گوسفند قرار داده است; امّا اعلان فرموده كه مكلّف در صورت عدم تمكّن می تواند شماری از فقیران را اطعام كند و اگر از عهده این نیز برنیاید می تواند چند روز (متناسب بانوع جرم) روزه بگیرد. (مائده(۵)، ۹۵)
ب) قربانی:
یكی از مناسك حج، قربانی است. اگر حاجی بر آن توانا نباشد، باید ده روز روزه بگیرد. (بقره(۲)، ۱۹۶)
ج) كفّاره ظهار:
كفّاره ظهار، آزاد كردن یك برده است كه در صورت عدم تمكّن، دو جای گزین به ترتیب (شصت روز روزه پی در پی پیش از رجوع و اطعام شصت فقیر) برای آن قرار داده شده است. (مجادله(۵۸)، ۳ و ۴)
د. كفّاره قتل خطایی: مجازات كسی كه یكی از مسلمانان را به خطا كشته، پرداخت دیه كامل به بازماندگان مقتول و آزاد كردن یك برده مؤمن است; امّا اگر نتوانست برده آزاد كند، باید دو ماه پی درپی روزه بگیرد.
۴) آسان گیری با قرار دادن شرایط:
خداوند برای وجوب هر یك از تكالیف نیز شرایطی را قرار داده است كه با فقدان یكی از آن ها، تكلیف برداشته می شود كه خود نوعی آسان گیری است; مانند مشروط بودن وجوب حج به استطاعت.
۵) آسان گیری با رفع یا تبدیل احكام:
گاه وضعیّت خاصّی برای برخی افراد پیش می آید كه خداوند یا اصل تكلیف را برداشته یا آن را به حكمی دیگر تبدیل كرده است. این موارد عبارتند از:
الف) اضطرار:
در اضطرار، حكم اوّلیّه برداشته می شود; به طور مثال با این كه خوردن چیزهایی مانند مردار، خون، گوشت خوك، ذبح شده به نام غیر خدا حرام است، در صورت اضطرار، حرمت آن برداشته شده است.
ب) اكراه:
اگر كسی به گناه وادار شد، خداوند آن گناه رامی بخشد; چنان كه اظهارات شرك آمیز را در زیر شكنجه مشركان بخشید.
ج) تقیّه:
انسان به جهت حفظ خویش از ضرر دیگران می تواند كلام ناحق گفته یا برخلاف حق عمل كند. خداوند پس از نهی از برقراری ارتباط با كافران، فرموده كه چنین ارتباط در صورت تقیّه مانعی ندارد.
د) خطا:
ارتكاب بسیاری از كارهااگر به عمد باشد، مؤاخذه و پیامدهای مهمّی دارد و اگر به خطا باشد، یا هیچ گونه مؤاخذه و پیامدی ندارد یا پیامد آن اندك و سبك است.
هـ ) فراموشی:
ترك واجب یا ارتكاب حرام از روی فراموشی مؤاخذه ندارد. قرآن این مطلب را در قالب دعا از زبان مؤمنان چنین نقل می كند : «رَبَّنا لاتُؤاخِذنا إن نَّسینا أو أخطَأنا».
و) بیماری:
اگر ادای تكلیف در مواردی موجب بیماری شود، خداوند آن را از مكلّف مرتفع ساخته یا به واجب آسان تر تبدیل می كند; بر این اساس، به كسی كه در ماه مبارك رمضان مریض است، اجازه افطار و قضای آن در روزهای دیگر را داده است : «و مَن كانَ مَریضاً أو عَلی سَفر فعِدّهٌٔ مِن أیّام أُخرَ یُریدُ اللّهُ بِكم الیُسرَ و لایُریدُ بِكم العُسرَ» هم چنین حكم وضو را برای مریضی كه آب برای او ضرر دارد، به تیمم تبدیل كرده است: «...و إن كنتم مَّرضی أو عَلی سَفر أو جاءَ أحدٌ مِنكم مِن الغائطِ... فَتَیمَّموا صَعیداً طَیّباً... ما یُریدُ اللّهُ لِیَجعَل عَلَیكم مِن حَرج.» حكم جهاد نابینا، لَنگ و مریض نیز همین گونه است: «لَیس عَلی الأعمی حَرجٌ و لا عَلی الأَعرجِ حَرجٌ و لا عَلی المَریضِ حَرجٌ» و نیز توبه(۹)، ۹۱. پیامبراكرم(ص) به یكی از اصحاب بیمار خود فرمود: نماز را ایستاده بخوان. اگر نتوانستی، نشسته بخوان و گرنه به پهلو و اگر نشد، خوابیده به پشت; زیرا خداوند هیچ انسانی را تكلیف نمی كند، مگر به قدر توان او. حرمت تراشیدن سر پیش از قربانی، در صورت بیماری یا مشكلی مانند آن، برداشته می شود و شخصی كه وادار به حلق شد، باید روزه بگیرد یا فقیران را اطعام یا گوسفندی را قربانی كند كه فدیه آن شمرده می شود: «و لاتَحلِقوا رُءوسَكم حتّی یَبلُغَ الهَدیُ مَحِلَّه فَمَن كان مِنكم مَریضاً أو بِه أذیً مِن رَّأسِه فَفِدیهٌٔ مِّن صیام أو صَدقهٔ أو نُسك.» و ز. حرج و سختی توان فرسا: خداوند، تكالیف مشقّت زا را برداشته است. تخفیف شریعت در موارد حرجی، چنان شایع و مورد توجّه فقیهان بوده كه به مثابهِ قاعده و اصل عمومی (نفی حرج) مورد كاربرد فقهی آنان در مسائل و ابواب گوناگون مشهور شده است : «و ما جَعَل علیكم فی الدینِ مِن حرَج.»
انواع سختی كه مجوّز رفع یا تبدیل تكلیف است، عبارتند از ۱. تنگنای مالی:خداوند، حكم وجوب جهاد را از كسانی كه مضیقه و تنگنای مالی، مانع حضور آنان در جبهه شده، برداشته و فرموده است: «لَیس عَلی الضُّعفاءِ و لا عَلی المَرضی و لا عَلی الّذینَ لایَجِدونَ ما یُنفِقونَ حَرَجٌ إذا نَصَحوا لِلّهِ و رَسولِه». ۲. ضعف توان و مقاومت روحی: قرآن در آغاز فرمان داده بود كه اگر ارتش مسلمانان، یك دهم ارتش مشركان باشد می توان با آنان به مقابله برخاست; زیرا ایمان و روحیّه قوی، توان پایداری و مقاومت را به آنان خواهد داد; امّا پس از پیدایش ضعف روحی، بر آنان آسان گرفت و مقایسه را به نصف تخفیف داد. ۳. نیاز جنسی: از آن جا كه پرهیز از مباشرت با همسر در طول ماه رمضان برای مسلمانان صدر اسلام قابل تحمّل نبود و برخی بر اثر عدم تحمّل، با همسرانشان نزدیكی می كردند، خداوند بر امّت اسلام آسان گرفت و مباشرت را در شب ماه رمضان جایز كرد .
ح) سفر:
برخی از احكام، مانندنمازهای چهارركعتی، روزه و وضو در سفر به احكام آسان تر تبدیل شده است.
ط) سال خوردگی:
خداوند به سال خوردگان زمین گیر، تخفیف های بیش تری داده است; از جمله، برداشتن روزه و تبدیل آن به پرداخت یك وعده غذا (مد طعام) به فقیر در برابر هر روز: «و عَلی الذینَ یُطیقونَه فِدیَهٌٔ طَعامُ مِسكین.»
ی) خوف از خطر:
قرآن یا روایات در موارد متعدّدی تصریح كرده اند: تكلیفی كه انسان را در معرض خطر جدّی جانی یا مالی قرار دهد، ساقط می شود; مانند لزوم آرامش بدنی در نماز كه در صورت خوف، ساقط می شود : «فإن خِفتم فَرِجالا أو رُكباناً.»
ك) ناآگاهی:
مسلمان موظّف به فراگیری احكام و تكالیف دینی خویش است و در صورت كوتاهی در یادگیری مؤاخذه خواهد شد; امّا خداوند در چندین مورد بر ناآگاهان آسان گرفته است; مانند ناآگاهی و عذر ناشی از نرسیدن دعوت پیامبران یا عدم آگاهی از حرمت و وجوب برخی كارها و اشیا در شریعت. مسلمان اگر پس از تحقیق لازم، هم چنان در حكم شرعی كاری یا چیزی شك داشته باشد، می تواند به استناد اصل حلیّت یا برائت، آن را بر خود حلال و جایز شمرد. قرآن می فرماید : «لایُكلِّفُ اللّهُ نَفساً إلاّ ما ءَاتـها».

وبگردی
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان !
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان ! - لازم است ذکر شود جنبش عدالتخواه دانشجویی در صورت ادامه تعلل دستگاه‌های مربوطه در تخلیه ملک بیت‌المال، حق اقدامات انقلابی را برای اجبار فرد نامبرده به تخلیه ویلای لواسان، برای خود محفوظ می‌داند.
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور - دکتر حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رئیس جمهوری معتقد است که ما یک بار برای همیشه باید مشکل مشروعیت و مقبولیت را در کشور حل کنیم. این درست نیست که بخشی از نظام هم مشروع باشد هم مقبول اما بخش دیگری که از دل همین نظام در آمده است فقط مقبول باشد.
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر - امام جمعه اهل سنت ایرانشهر : در ماه رمضان به ۴۱ دختر تجاوز شده که از این میان فقط ۳ دختر شکایت کرده اند.
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه - برنامه کامل خندوانه با حضور مهران مدیری مهمان ویژه برنامه عید فطر برنامه خندوانه بود و این قسمت از مجموعه خندوانه را خاص کرد.
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید!
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید! - بر این اساس، ورزشگاه‌های دستگردی، تختی، معتمدی، آزادی، شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، پارک شهر و ضلع شمالی ساختمان مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در تهران تعیین شده‌اند و از این پس معترضان می‌توانند در این محل‌ها تجمع کنند.
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی - مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد دیشب با انتشار عکسی دلخراش از وضعیت جسمی «حمید بقایی» از بازگشت این مجرم پرونده‌ی مالی آن دولت به زندان اوین خبر داد.
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد!
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد! - در پی برگزاری نمایش مد لباس زنان به سبکی عجیب در عربستان، سر و صدای بسیاری در رسانه ها به راه افتاد. ماجرا از این قرار بود که لباسها بدون مانکن و مانند اشباح در حال پرواز با استفاده از پهباد نمایش داده شدند.
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی - علی اکبر ولایتی، مرد 37 شغله ای که به جز حوزه دیپلماسی، سالیانیست که کارشناس ادبی، فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تلویزیون نیز هست، و هر سال دهها جلد کتاب به نام او منتشر می شود. همه ی این سوابق معششع یک سو و چرخش مادام سیاسی او در حوزه های مختلف، در سوی دیگر، کار را به جایی رسانیده که ولایتی را با ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» نیز می شناسند! ولایتی در تازه ترین تغییر مواضع خود این بار برجام را که روزگاری…
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده - در این ویدئو صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده توسط معلم مدرسه را مشاهده می کنید.
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی - پوری بنایی به عیادت پناهی رفت و دیدارش با مرحوم ناصر ملک‌مطیعی پس از پخش نشدن برنامه‌هایش از تلویزیون تعریف کرد.
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران!
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران! - ماجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه‌ای شد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!