پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ / Thursday, 22 February, 2018

سوره‌ قمر


سوره‌ قمر
● نزول‌ سوره‌
سوره‌ قمر سی‌ و هفتمین‌ سوره‌ در نزول‌ و پنجاه‌ وچهارمین‌ سوره‌ در تدوین‌ است‌، كه‌ با ۵۵ آیه‌ و۳۴۲ كلمه‌ و ۱۴۲۰ حرف‌ در شهر مكه‌ بر وجودمقدس‌ پیامبر(ص‌) نازل‌ شده‌ است‌. این‌ سوره‌ درپاسخ‌ به‌ تقاضای‌ مردم‌ مكه‌ از حضرت‌ رسول‌ (ص‌)مبنی‌ بر شق‌القمر كردن‌ بود. مردم‌ مكه‌ خطاب‌ به‌پیامبر(ص‌) می‌گفتند، اگر شما از طرف‌ خداوندآمده‌اید برای‌ ما مهتاب‌ را نصف‌ كن‌ تا به‌ صداقت‌تو درباره‌ نبوت‌ ایمان‌ بیاوریم‌، آنگاه‌ حضرت‌ به‌اذن‌ پروردگار قمر را به‌ دو نیم‌ در فضای‌ آسمان‌كردند كه‌ كفار قریش‌ با چشمانشان‌ دیدند كه‌چگونه‌ دو نیمه‌ مهتاب‌ در دو طرف‌ كوه‌ حرا درفضای‌ بالای‌ كوه‌ قرار گرفت‌ و حتی‌ در كتاب‌ تبیان‌از «ابن‌ عباس‌» و «ابن‌ مسعود» نقل‌ شده‌ است‌ كه‌شق‌القمر دو بار در مكه‌ واقع‌ شده‌ است‌. سپس‌خداوند سوره‌ قمر را با تصریح‌ به‌ واقعه‌ انشقاق‌مهتاب‌ نازل‌ فرمودند.
● وقوع‌ قیامت‌ و نشانه‌ شق‌القمر
پایان‌ جهان‌ خاكی‌ و وقوع‌ قیامت‌ و حسابرسی‌اعمال‌ انسان‌ به‌ تاكیدهای‌ مكرر سوره‌های‌ مكی‌امری‌ انكارناپذیر در چرخه‌ هستی‌ و آفرینش‌است‌ و نسبت‌ به‌ زمان‌ در گستره‌ هستی‌ وقوع‌قیامت‌ نزدیك‌ است‌ و قمر شكافته‌ شد و شكافتن‌مهتاب‌ قدرتی‌ از خداوند بر اثبات‌ وقوع‌ معاد وقیامت‌ است‌ تا كافران‌ به‌ توحید و قدرت‌ الهی‌ایمان‌ بیاورند.
در تفاسیر آمده‌ است‌ ابوجهل‌ در مكه‌ به‌ همراه‌یك‌ یهودی‌ عالم‌ شب‌ چهاردهم‌ ماه‌ به‌ محضرحضرت‌ رسول‌ (ص‌) رسیدند و ابوجهل‌ گفت‌: ای‌محمد اگر در ادعای‌ نبوت‌ خود صادق‌ هستی‌،برای‌ ما نشانه‌ای‌ خارق‌العاده‌ و معجزه‌ای‌ عینی‌بیاور والا تو را می‌كشیم‌، پیامبر (ص‌) با خونسردی‌فرمود: از من‌ چه‌ می‌خواهید. ابوجهل‌ به‌ یهودی‌روی‌ آورد كه‌ چه‌ چیزی‌ غیر ممكن‌ از او بخواهیم‌،مرد یهودی‌ گفت‌: محمد ساحر است‌ هر چه‌ درزمین‌ از او بخواهیم‌ قادر است‌ آن‌ را انجام‌ دهدبه‌ او بگوماه‌ را بشكافد زیرا جادو در آسمان‌ تاثیرنمی‌كند و ساحر را در آن‌ تصرف‌ و اقتداری‌نیست‌.
و چون‌ محمد از انجام‌ این‌ كار عاجز ماند او را به‌قتل‌ می‌رسانیم‌. ابوجهل‌ گفت‌: شما این‌ ماه‌ رابرای‌ ما دو نیم‌ كن‌، آنگاه‌ حضرت‌ رسول‌ (ص‌) دعافرمودند و با انگشت‌ سبابه‌ اشاره‌ای‌ به‌ ماه‌ كرد و ماه‌را دو نیمه‌ ساخت‌، نصف‌ آن‌ بر جای‌ خودش‌ ماندو نصف‌ دیگر به‌ طرف‌ دیگر رفت‌ و مدتی‌ به‌ همین‌شكل‌ باقی‌ ماند. ابوجهل‌ پس‌ از مدتی‌ گفت‌:دوباره‌ ماه‌ را به‌ حالت‌ اول‌ برگردان‌. آنگاه‌حضرت‌ دو نیمه‌ ماه‌ را به‌ هم‌ رسانید و مهتاب‌یكپارچه‌ شد. مرد یهودی‌ كه‌ عالم‌ به‌ دین‌ یهود بودبه‌ خاطر این‌ معجزه‌ رسول‌ خدا (ص‌) ایمان‌آورد، ولی‌ ابوجهل‌ پر كینه‌تر و خشمناك‌تر برافروخت‌ و گفت‌: او چشم‌ ما را به‌ سحر بسته‌ است‌ وبا جادو گردی‌ خیال‌ شق‌القمر را برای‌ ما ایجادكرد. ابوجهل‌ برای‌ اثبات‌ ادعای‌ خود گفت‌: ازمسافران‌ دور و نزدیك‌ می‌پرسیم‌ تا قضیه‌ شق‌القمرمعلوم‌ شود، قضیه‌ را از آنها پرسیدند، مسافران‌گفتند: در آن‌ لحظه‌ شب‌ ما شق‌القمر را به‌ چشمان‌دیدیم‌ ولی‌ باز هم‌ ابوجهل‌ ایمان‌ نیاورد و چنین‌توجیه‌ كرد كه‌ سحر محمد بر مسافران‌ حجاز نیز اثركرده‌ است‌ و كفار مستكبر قریش‌ نیز تابع‌ ابوجهل‌شدند.
● معجزه‌ الهی‌ و نظر خداوند
خداوند برای‌ دلگرمی‌ رسولش‌ آیات‌ بعدی‌ راچنین‌ نازل‌ فرمودند: اگر كافران‌ نشانه‌ای‌ ازحضور و قدرت‌ خدواند دیدند از آن‌ روی‌ برمی‌گردانند و می‌گویند: چنین‌ پدیده‌ای‌ معجزه‌نیست‌ بلكه‌ جادوی‌ زودگذر و رونده‌ است‌ كه‌همراه‌ با تسخیر كنونی‌ قلب‌ها است‌ و چندی‌ بعدهیچ‌ اثری‌ باقی‌ نخواهد ماند و معجزه‌ پیامبر(ص‌)را تكذیب‌ می‌كنند و از هواهای‌ نفسانی‌ خودپیروی‌ می‌كنند، در حالیكه‌ هر امری‌ الهی‌ درقرارگاه‌ و جایگاه‌ خود مستقر است‌ و هیچ‌ نشانه‌ ومعجزه‌ الهی‌ دروغین‌ نیست‌ بلكه‌ هر آیه‌ ومعجزه‌ای‌ در جای‌ خودش‌ مستقر و ثابت‌ است‌.
● كفار مكه‌ و اخبار قرآنی‌
سپس‌ خداوند به‌ خبر دادن‌ خود از اقوام‌ گذشته‌به‌ مردم‌ مكه‌ اشاره‌ می‌كند كه‌ در آن‌ منع‌ وبازداشتن‌ از تكذیب‌ دین‌ و معجزات‌ الهی‌ بوده‌است‌ و آن‌ اخبار حكمت‌های‌ بلیغ‌ برای‌ مردم‌ مكه‌بودند، تا از آنها استفاده‌ كنند ولی‌ چنین‌ نكردند وپیامبران‌ بیم‌ دهنده‌ كافران‌ هیج‌ سود و فایده‌ای‌به‌ كافران‌ به‌ خاطر جلب‌ آنان‌ به‌ دین‌ نرساندند،زیرا كافران‌ پیامبران‌ را تكذیب‌ كردند و از آنهاروی‌ برگرداندند و هیچ‌ توجهی‌ به‌ انذار و تبشیررسولان‌ الهی‌ نكردند.
● عاقبت‌ كافران‌
حال‌ كه‌ كافران‌ اخبار انبیاء و معجزات‌ آنان‌ راتكذیب‌ كردند آنگاه‌ كه‌ روزی‌ خواننده‌ای‌ آنان‌را (كنایه‌ از اسرافیل‌ فرشته‌ كه‌ همه‌ را به‌ قیامت‌بخواند) به‌ چیزی‌ ناخوش‌ و نامطبوع‌ بخواندچشمانشان‌ از هول‌ و خوف‌ ذلیل‌ و حقیر شود وازقبرها خارج‌ می‌شوند، در حالی‌ كه‌ همانند ملخ‌منتشر شده‌ در صحرا پراكنده‌ و سرگردان‌ هستند، وبه‌ سوی‌ خواننده‌ و آواز دهنده‌ قیامت‌ شتابان‌باشند و كافران‌ در آن‌ روز می‌گویند: «این‌ روزتنگدستی‌ و دشواری‌ ماست‌».


منبع : خانواده سبز

مطالب مرتبط

تأثیر قرآن در دلها


تأثیر قرآن در دلها
از دلایل دیگری اعجاز قرآن کریم تأثیر عجیب آن بردلهای دوستان و دشمنان آنست، تا ‏حدیکه خود مشرکین در دلهای شب از خانه خارج میشدند و به قرآن گوش میدادند و به یکدیگر ‏توصیه میکردند که، در هنگام تلاوت قرآن صدا و شیون کنند تا دیگران قرآن را نشنوند و به آن ‏ایمان نیاورند.‏
‏ و قال الّذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه لعلّکم تغلبون.‏
تأثیر قرآن بحدی بوده که شدیدترین دشمنان آن و همانهای که بیشترین عقده را در برابر ‏قرآن داشتند به آن تسلیم شدند و در برابرش سجده نمودند و در رأس اینها عمر(رضی الله)، سعد ابن ‏معاذ(رض)، اسید بن حضیر(رضی الله عنه) و دیگر رؤسا و سردمداران مکه بودند که بدان تسلیم شدند. ‏عمر(رضی الله عنه) کسیکه شمشیر خود را از نیام میکشد و در چاشت روز بسراغ محمد(صلی الله علیه وسلم) می برآید ‏تا او را بکشد، ولی شامگاهان همانروز این عمر از زمرهء مسلمانان است. آنهم در اثر شنیدن ‏چند آیتی از قرآنکریم در خانهء خواهرش از زبان سعید ابن زید که داستانش بسیار مشهور ‏است.
‏ فکر کنید! سعد ابن معاذ سردار قبیلهء خزرج و برادر زاده اش اسید ابن حضیر چگونه ‏ایمان آورده است؟ در کتب سیرت روایت شده است که؛ وقتی پیامبر(صلی الله علیه وسلم) در مکه بود هیئتی از ‏مدینه آمدند تا با پیامبر(صلی الله علیه وسلم) بیعت کنند که همان بیعت عقبه است. پیامبر(صلی الله علیه وسلم) دو نفر نمایندهء ‏محترم( حضرت مصعب ابن عمیر و عبدالله ابن ام مکتوم) را با ایشان همراه ساخت تا بایشان ‏اسلام را بیاموزند. وقتی اینها به مدینه رسیدند و این دو شخص تعلیم قرآن را به مسلمانان آغاز ‏کردند، خبربه سعد ابن معاذ سردار قبیلهء خزرج رسید. او به برادر زاده اش گفت: تو باید ‏بروی و این دو شخص را که مردم ضعیف ما را بی خرد میسازند، ازین کار منع کن و از مدینه ‏بران. اسید نزد این دو صحابه کرام آمد و گفت: شمارا چه کسی فرستاده است تا مردمان ضعیف ‏مارا بیعقل بسازید؟ بعد ازین هردو را تهدید کرد و گفت: ازینکار دست بردارید و اگر کدام ‏ضرورت دیگری داشته باشید برایم بگویید؟ مصعب(رضی الله) برایش گفت: نمیخواهی بنشینی و ‏گوش بدهی؟ اگر به چیزی راضی شدی آنرا بپذیر و اگر چیزی را نخواستی ما بتو کاری ‏نداریم. اسید نشست و مصعب(رضی الله) به خواندن قرآن شروع کرد، او می شنید. مجلس خاتمه ‏نیافته بود که او اسلام آورد. دوباره نزد کاکای خود سعد آمد و گفت: این دو شخص بسیار ‏اهمیت ندارند، اسلام خود را از کاکایش پنهان کرد. سعد بن معاذ بسیار غضب شد و خود ‏برخواست و نزد این دو صحابی آمد و گفت: آمده اید تا مردمان ضعیف و بی عقل مارا گمراه ‏بسازید، مارا بگذارید و بروید؟ مصعب(رضی الله عنه) برایش گفت: بنشین و گوش بده، اگر راضی ‏شدی خوب و در غیر آن ما بتو کاری نداریم. سعد گفت: این حرف انصاف است. ‏مصعب(رضی الله عنه) قرآن را میخواند و او گوش میداد. مصعب(رضی الله عنه) گفته است: قسم بخدا(ج) وقتی ‏سعد قرآنرا میشنید در روی او نور ایمان داشت میدرخشید، سعد قرآئت را تمام نکرده بود که ‏سعد ایمان خود را اعلام کرد. از آنجا برگشت و قبیلهء خود را جمع کرد و برایشان گفت: مرا ‏چگونه میپندارید؟ گفتند: سید ما و فرزند سید ما هستی. سعد گفت: سخن مرد و زن شما برمن ‏حرام است تا وقتیکه بر محمد(صلی الله علیه وسلم) ایمان بیاورید. این بود که همهء قبیله اش یکباره مسلمان ‏شدند... خداوند(ج) از آنها راضی باشد.‏
اینچنین است تأثیر قرآن در دلهای دوستان و دشمنانش. داستان ولید ابن مغیره و عتبه ابن ‏ربیعه و امثال ایشانرا بشنوید که با شنیدن قرآن مسلمان شده اند. اگر حب زعامت، مقام و مال ‏نمیبود همه درین دین خدا(ج) داخل میشدند، ولی هدایت بدست خداست: یضّل من یشاء و یهدی ‏من یشاء و هو اعلم بالمهتدین.‏
صاحب تفسیر منار نگاشته است: یکی از فلاسفهء فرانسه کتابی نگاشته است و درآن ‏نظریهء دعوتگران مسیحی را رد کرده است که میگویند: به محمد(صلی الله علیه وسلم) آیاتی همانند موسی و ‏عیسی (علیه السلام) وحی نشده است و آیاتی که او آورده است خارق العاده نیست. این فیلسوف میگوید: ‏محمد(صلی الله علیه وسلم) با بسیار تواضع، علاقه مندی، با تضرع و سوز دل قرآنرا میخواند و در دلها آنچنان ‏اثر میگذاشت که بدان جذب میشدند و ایمان می آوردند و این تأثیر ما فوق همهء آیاتی بود که ‏پیامبران قبل از محمد(صلی الله علیه وسلم) آورده بودند.‏
‏ رافعی(رح) در کتاب خود کلمات ارزشمندی را از امیرشکیب ارسلان نقل کرده است: ‏روزی از لوثیر و کالفین دو مصلح مشهور در تاریخ مسیحیت در نزد فولتر فیلسوف فرانسوی ‏یاد آوری شد؟ او در پاسخ گفت: این دوشخص لایق و مقدار دو نعل کفش محمد(صلی الله علیه وسلم) هم نیستند.‏
● عاری بودن قرآن از نقص:‏
در آخر، یکی از اعجاز قرآنکریم سلامت آن از نقص است، برخلاف کلام بشر، خداوند(ج) ‏فرموده است: ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً.‏
اینها نمونه های از اعجاز قرآنکریم بود که یاد آور شدیم. عرصه های دیگری هم از اعجاز ‏قرآنکریم وجود دارد که از خوف اطالت بهمین قدر کفایت میکنیم. برای همیشه مرور زمان از ‏اعجازهای علمی قرآن و اسرار آن پرده میبردارد. هرگاه زمان میگذرد بخشی از اعجاز قرآن ‏هویدا میگردد. دلایل بسیار قاطع وجود دارد که این کلام پروردگار جهانیان است. اگر ‏دانشمندان مسلمان بخشهای ازین اعجاز را بر شمرده اند همانند مشت نمونهء خروار و یاهم ‏قطره ای از بحر است. چون بشر قادر برین نیست که همهء اسرار کلام خداوند(ج) را درک و ‏احاطه کند، کسی قادر به درک حقیقت ذات باری تعالی و عظمت صفات او طور کامل احاطه ‏داشته باشد.


وبگردی
استحاله! / بررسی نامه احمدی‌نژاد به رهبری
استحاله! / بررسی نامه احمدی‌نژاد به رهبری - دگرديسي‌هاي فراواني در ايران صورت گرفته‌است؛ اصولگرايان اصلاح‌طلب شده‌اند، تحول‌طلبان محافظه‌كار شده‌اند، مسئولان پاسخ ناكارآمدي‌هاي خود را از مردم مي‌خواهند و در تازه‌ترين نوع اين استحاله‌ها فردي كه بسياري مدعي هستند او برآمده از مهندسي انتخابات است با ارسال نامه به رهبرمعظم انقلاب درخواست برگزاري انتخاباتي آزاد، زودهنگام و به دور از مهندسي كرده‌است! محموداحمدي‌نژاد همان پديده خانمان براندازي كه براي…
سیف و بازی تکراری غیر مجازها !
سیف و بازی تکراری غیر مجازها ! - حرفهای تکرای بانک مرکزی در مورد صرافی ها و موسسات مالی غیر مجاز با یک جستجوی ساده در اینترنت.
مصاحبه دختری که با ریش به «آزادی» رفت با یورونیوز
مصاحبه دختری که با ریش به «آزادی» رفت با یورونیوز - فیلم - زهرا خوش نواز در گفتوگو با یورونیوز از مراحلی که برای آماده سازی ظاهرش طی کرد تا با چهره‌ای متفاوت وارد استادیوم شود گفت. او می‌گوید: «زمانی که از تونل گذر کردم و وارد ورزشگاه شدم و چشمانم به چمن ورزشگاه افتاد گریه‌ام گرفت.»
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش - باز هم زیر گرفتن ماموران امنیتی و نیروی انتظامی توسط یک ماشین دیگر سواری توسط اراذل خیابان گلستان هفتم
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران - کی از دراویش گنابادی با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در خیابان پاسداران تهران / گفته میشود تعداد شهدای ناجا در حمله آشوبگران فرقه ضاله گنابادی و حامیان نورعلی تابنده به ۴ تن رسیده است.
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای - به دنبال سقوط هواپیمای تهران-یاسوج ویدیو لحظه مواجه خانواده های جانباختگان را با وزیر مشاهده می کنید.
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو - تصاویری دردناک از حمله مرد موتور سوار با چاقو به یک مرد راننده در حضور همسر و فرزندش در شهرستان داراب استان فارس را در ویدئوی زیر می بینید. به نظر میرسد این اتفاق در پی جرو بحثی بر سر پارک کردن وسایل نقلیه روی داده است!
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟ - آنچه مشخص است جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم مشخص و درستی درباره سیاست عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی بگیرد. دیگر نمی‌توان با این روش تعقیب و گریزی با این مسئله برخورد کرد. دیگر نمی‌توان ورزشکاران را از مقابله با کشتی‌گیران اسرائیلی باز داشت و در برابر رسانه‌های جهانی گفت به خاطر مصدومیت در میدان حاضر نمی‌شویم و در داخل جشن بگیریم که ما عزت‌مان را حفظ کردیم و...
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
    سعی کن حال تو خوب باشد!
    ما در میان دو تهی، بین دو خالی و در وسط دو چیز مفروض زندگی می‌کنیم گذشته و آینده اولی که از اسمش معلوم است؛ گذشته و اکنون خاطره است و در عالم واقع نیست دومی هم که باز از اسمش پیداست؛ …