چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 12 December, 2018

مثبت نگری به رفتار دیگران از دیدگاه قرآن


مثبت نگری به رفتار دیگران از دیدگاه قرآن
آدمی همواره نسبت به كارهای خود خوش بین است و با توجه به نیت و آگاهی از خود به آسانی با رفتارها و كردارهایش كنار می آید. اگر اصل توجیه گری و عذرتراشی را نادیده بگیریم كه هركسی می كوشد رفتار ناهنجار خویش را توجیه كند، شخص، خود را متهم نمی سازد و هیچ گمان بد به خود نمی برد.
اما هنگامی كه به دیگری می رسد این نگرش به كلی متفاوت می شود. هر كار دیگری با هزاران اما و اگر روبه رو می شود و او به آسانی درستی كار دیگران را نمی پذیرد. با آن كه بسیار گفته و شنیده است كه آن چه بر خود نمی پسندی بر دیگران مپسند؛ ولی در مقام عمل به این دستور وقعی نمی نهند و گوش دل بدان نمی سپارد.
در آموزه های وحیانی كه بر پایه فطرت سالم قرار داده شده است به این مسئله از زوایای مختلف و ابعاد متنوع آن پرداخته شده است. از این رو قاعده ای در آموزه های وحیانی اسلام پدیدار شده كه به اصل صحت یا حمل بر صحت شهرت یافته است.
اصل صحت در حوزه قانون گذاری و حقوق فردی و اجتماعی مورد توجه قانونگذار اسلامی بوده است. چنان كه در حوزه اخلاق و هنجارهای شخصی و اجتماعی نیز به عنوان اصل حاكم مورد تایید و تأكید قرار گرفته است. در این نوشتار تلاش شده است نگرش اسلام و آموزه های وحیانی نسبت به این اصل واكاوی شده و مباحث و مسایل آن از جهات مختلف بازخوانی شود.
● گسترش معنایی اصالت صحت
اصل صحت از قواعدی است كه در كتاب های اصول فقه كه مبانی و روش استنباط احكام دینی را از منابع اصلی كتاب و سنت بیان می كند، مورد بحث قرارگرفته است. این اصل به نوع برخورد و قضاوت انسان درباره گفتار و كردار و عقاید دیگران (بدون توجه به دین آنان) مربوط می شود.
برخی از اصولی ها بر این باورند كه این اصل در دو معنا و اصطلاح مختلف به كار می رود:
۱) به معنای حمل فعل مؤمن بر وجه صحیح و جایز در مقابل قبیح (حرام و ممنوع). به این معنا كه هرگاه مردی مسلمان با زنی در خلوتگاهی دیده شد، بر این حمل می كنیم كه وی به جهتی درست و شرعی با وی خلوت كرده است و گناه و حرامی را مرتكب نشده است. مثلا شاید وی از محارم اوست و یا به هر عنوان درست دیگری این امكان را داشته است تا با او خلوت كند؛ زیرا شخص مسلمان با نامحرم خلوت نمی كند.
۲) معنای دیگر این است كه كار دیگران را به تمام و كامل بودن حمل كنیم و بگوییم كه آنان كاری را به درستی انجام داده اند. مانند زمانی كه از فردی مسلمان و متشرع بخواهیم نمازی بر میت بخواند و او چنین كند. ما در این زمان رفتارش را به درستی حمل كرده و می گوییم وی نماز میت را به درستی و تام و كامل خوانده و چیزی را فروگذار نكرده است.
تفاوت دو معنا در این است كه معنای نخست مختص مسلمانان و از احكام خاص اسلامی است و تنها نسبت به خودی یعنی مسلمانان به كار می رود و درباره اعمال و رفتار غیرمسلمانان چنین حكم و قضاوتی نخواهیم كرد.
اما معنای دوم اختصاصی به مسلمانان نداشته و نسبت به هر شخص دیگری از مسلمان و غیرمسلمان به كار می رود. به این معنا كه وقتی مالی را در دست شخصی حتی كافر می بینیم و یا او معامله ای را انجام می دهد در مقام داوری حكم می كنیم كه این معامله به صورت كامل انجام شده و نقص ندارد. (مصباح الاصول؛ ج ۳ ص ۳۲۲)
بر این اساس دو برداشت درباره اصل صحت وجود دارد كه برداشت نخست بر پایه حسن ظن و گمان نیكو بناگذاری شده و اصلی از اصول اخلاقی شمرده می شود. بدین معنا كه اگر در عمل مسلمان یا مؤمنی به لحاظ حكم تكلیفی، تردید حاصل شد كه آن چه از گفتار و كردار و عقیده نمود می كند، حلال و مشروع و یا حرام و قبیح است، باید عمل و كار وی را بر وجه مباح و جایز حمل كرد؛ به عنوان نمونه اگر كسی از دور سخنی گفت و شنونده شك كرد آیا سلام می كند و یا ناسزا می گوید یا شخصی مایعی می نوشد و مشخص نیست آب است یا نوشیدنی حرام، یا مردی به همراه زنی مشاهده شد و هر دو به زوجیت خود اقرار كردند، در این موارد و نظایر آن كه در جامعه فراوان اتفاق می افتد و می بایست اصل را مورد ملاحظه قرار داده و به اقتضای آن، فعل را بر امر مباح و جایز حمل كرد و گفتار و كردار و عقیده وی را بر شكل درست و نیكوی آن بار نمود.
ولی بنا به برداشت دوم، اصل صحت تنها قاعده ای فقهی است كه در كتاب های علم اصول از آن بحث می شود و به مسلمانان اختصاص ندارد.
از این رو اگر در فعل و كار كسی به لحاظ حكم وضعی، تردید شد كه آیا آن را به صورت درست و صحیح انجام داده یا نه، باید عملش را بر درستی بار كرد. به عنوان نمونه اگر معامله ای چون خرید و فروش، ازدوج و طلاق انجام دهد همه این موارد بر صحت حمل می شود و آثار عقود یا ایقاعات بر آن مترتب می گردد.
● قرآن و اصالت صحت
اصل صحت به عنوان یك اصل اخلاقی، اصلی عقلایی است. به این معنا كه جوامع انسانی بر پایه اصول عقلایی نسبت به رفتار دیگران چنین برخوردی را به كار می گیرد. بنابراین اگر سخن از اصل صحت در قرآن و آموزه های آن به میان می آید به معنای حكمی امضایی و تاییدی است و این گونه نیست كه اسلام آن را به عنوان یك اصل تأسیسی ابداع كرده و برای نخستین بار به مردم سفارش داده باشد.
سیره عقلایی مردمان بر این است كه در رفتار خویش نسبت به دیگران این گونه رفتار كنند و اصل را بر صحت قرار دهند. این گونه است كه در بسیاری از دستورها و ضرب المثل های اقوام مختلف با دستورهای مشابه اصل صحت مواجه می شویم.
در دستوری از كنفوسیوس به این مطلب برمی خوریم كه می گوید آن چه را به خود نمی پسندی بر دیگران مپسند و آن چه را برای خود می خواهی برای دیگران نیز بخواه.
قرآن نیز این اصل را به شیوه های مختلف تایید كرده است. در این جا به برخی از شواهد اشاره می شود.
خداوند در آیه ۸۳ سوره بقره دستور می دهد كه در برخورد گفتاری با دیگران اصل را بر گفتار نیكو و پسندیده قرار دهید: قولوا للناس حسنا. هرچند كه ظاهر این آیه آن است كه با مردم به نیكی سخن بگویید و گفتارتان سبب بغض و عداوت نگردد؛ ولی می توان با توجه به روایتی از امام صادق(ع) در تفسیر آیه، آن را به عنوان شاهدی بر تأیید اصل عقلایی دانست.
امام صادق با اشاره به آیه می فرماید: تا زمانی كه یقین ندارید كار دیگران شر و قبیح و ناپسند است درباره آن جز داوری خیر و نیكو نداشته باشید. (كافی ج ۲ ص ۱۶۴)
شیخ انصاری نیز در توضیح آن می نویسد: شاید مراد از قول در آیه و روایت همان ظن و اعتقاد باشد؛ بدین ترتیب آیه كریمه به كمك روایت، به حسن ظن و گمان نیكو در حق دیگران بردن ترغیب و تشویق می كند و بدگمانی را نسبت به مردم ناپسند می شمارد. (فرائدالاصول ج ۲ ص۷۱۵)
بدگمانی گناه است
در سوره حجرات آیه ۱۲ می فرماید: یا ایهاالذین آمنوا اجتنبوا كثیراً من الظن ان بعض الظن اثم؛ ای كسانی كه ایمان آورده اید از گمان بسیار پرهیز كنید؛ زیرا برخی از گمانها گناه هستند. در این آیه مؤمنان از بسیاری از گمان ها درباره دیگران منع شده اند كه مراد، گمان سوء است؛ نه گمان خیر؛ زیرا در آیه ۱۲ سوره نور قرآن به گمان خیر كه همان حسن ظن و گمان نیكو است، تشویق كرده است.
در این آیه سخن از گمان بد نكردن درباره دیگری است و هرچند كه گمان یكی از حالات چهارگانه یقین و گمان و شك و وهم است كه به طور غیر اختیاری بر انسان عارض می شود و نمی تواند مورد امر و نهی قرار گیرد ولی مراد آن است كه انسان آثار گمان را نباید بر آن بار كند و به چنین گمانی ترتیب اثر دهد و به گمان بدی كه در حق دیگران می كند اعتنایی كند.
بنابراین اگر گمانی بد در دل وی خطور كرد اشكالی ندارد ولی نباید بدان توجه كند و آثارش را بر آن مترتب سازد. در روایات آمده است كه یكی از چیزهایی كه برای مؤمن نیكوست و راه خلاصی آن را دارد سوءظن است كه راه رهایی از آن بی توجهی و جامه عمل نپوشاندن به آن است. (وسائل الشیعه ج ۸ ص ۲۶۳)
هدف از این كار آن است كه آبروی مؤمن حفظ شود؛ زیرا مؤمن در پیشگاه خداوند از منزلت و جایگاه والا برخوردار است و آبروی او از جمله سه گانه هایی است كه نمی توان متعرض آن شد، مؤمن جان و مال و عرضش در امان است و آبرو و حفظ آن یكی از مهم ترین مسایلی است كه نمی توان آن را بی ارزش كرد و با تعرض به آن شخص را به خطر انداخت.
قرآن پیامبر(ص) را به علت آبروداری مؤمنان ستوده است. آن حضرت (ص) چنان عمل می كرد كه منافقان وی را متهم به سادگی می كردند و می گفتند او شخص خوش باوری است. قرآن بیان می كند كه خوش باوری آن حضرت به نفع شماست كه حفظ آبروی شما را می كند و آن چه در دل دارید آشكار نمی سازد. (توبه آیه ۶۱)
زیرا اگر پیامبر(ص) می خواست، بی درنگ پرده ها را كنار می زد و شما را رسوا می ساخت و مشكلات فراوانی برای شما پدید می آمد.امیرمؤمنان علی(ع) می فرماید: كارهای برادر دینی ات را بر بهترین وجه حمل كن و در سخن وی براساس بدگمانی داوری نكن، مگر آن كه یقین به خلاف آن پیدا كنی. (كافی؛ ج ۲ص ۳۶۱)

منصور جواهری

منبع : روزنامه کیهان

مطالب مرتبط

آنچه تلاوت قرآن را دلنشین ترمی کند

آنچه تلاوت قرآن را دلنشین ترمی کند
این امر بر کسی پوشیده نیست که همواره برای فراگیری یک فن خاص به اهل آن علم که به آن اشراف و تسلط کامل دارند باید رجوع کرد، فن و هنر تلاوت قرآن کریم نیز از این قاعده مستثنی نیست و خوشبختانه در سال های اخیر شاهد این بوده ایم که قاریان بزرگی از کشور مصر همچون «محمد طوخی»، «ابوالعینین شعیشع» «عیسی المعصراوی» و دیگر بزرگان قرائت به ایران آمدند تا رموز و فنون تلاوت را به قاریان ایرانی تعلیم دهند.
شورای عالی قرآن به عنوان متولی اصلی این کار امسال نیز با همکاری مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی همچون سال های گذشته از «فرج الله شاذلی» معاون نقابة القراء مصر برای حضور در ایران و برگزاری نشست سه روزه به منظور بررسی ابعاد فنی تلاوت قرآ ن کریم و تحلیل تلاوت های قاریان ایرانی با حضور پیشکسوتان و قاریان ممتاز و بین المللی کشورمان دعوت به عمل آورد.
در ابتدای این گردهمایی «فرج الله شاذلی» عضو هیأت علمی دانشگاه الازهر مصر، آیاتی از سوره مبارکه «توبه» را تلاوت کرد و در سخنانی اظهار کرد: نشست امروز و دیدار با پیشکسوتان قرآنی جمهوری اسلامی ایران، دیداری غیر عادی برای من است و بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستم و این را اتفاق بسیار مبارکی می دانم و با تمام عواطف خود به روان امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، همچنین حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور محترم ایران درود می فرستم. وی افزود: این گونه نشست ها برای مسلمانان بسیار مهم و حائز اهمیت است و نباید به سادگی از کنار آن گذشت و خداوند را شاکرم که این توفیق را شامل حال من کرد تا امروز در جمع شما حاملان قرآن جمهوری اسلامی ایران باشم.
معاون نقابة القراء مصر در ادامه با اشاره به حس در قرائت قرآن کریم، تصریح کرد: احساس در تلاوت قرآن کریم ممیزی قرائت قاریان متقدم و قاریان متأخر است و قاری باید به معنی و مفهوم آیات توجه کند و از احساس به عنوان ابزار فنی تلاوت قرآن کریم بهره ببرد.
وی همچنین با اشاره به این که هر آیه از آیات قرآن کریم مقتضای حال خود را دارد و قاری قرآن باید بداند لحنی را که می خواند طبق معنا و مفهوم آیات بخواند، گفت: به عنوان مثال در سوره یوسف آیه ۹۰ «قَالُواْ أَإِنَّکَ لَأَنتَ یُوسُفُ قَالَ أَنَاْ یُوسُفُ وَهَذَا أَخِی قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَیْنَا.‎/.» در «قَالُواْ أَإِنَّکَ لَأَنتَ یُوسُفُ.‎/.» جمله استفهامی است و لذا لحن قاری نیز در این جمله باید استفهامی باشد.
شاذلی تأکید کرد: در سوره انسان آن جا که بحث از پاداش و جزای نیکوکاران است به عنوان مثال در آیه ۱۱ تا آیه ۲۲ نیز باید آیات را با حالت نشاط و شادی خواند و یا به عکس، آیات عذاب را باید با حزن خواند. وی ادامه داد: باید توجه کرد که قرآن هم لفظ است و هم معنا و همان طور که نمی توان کلام خدا را جابه جا کرد، تعابیر لحنی نیز همین طور است و جملات خبری را باید با لحن خبری و جملات استفهامی را با لحن استفهامی تلاوت کرد.
بازرس قاریان مصر افزود: نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم رعایت قاعده «براعت استهلال» در تلاوت قرآن کریم است، به عنوان مثال فرض کنید که از شما دعوت شده تا در مراسم ازدواج یکی از دوستان به تلاوت قرآن بپردازید و شما تلاوت خود را با این آیات شروع کنید: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاک بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیح بِإِحْسَانٍ.‎/.»، نگاه کنید به هیچ وجه تناسبی میان آیات انتخاب شده با مجلس و مراسمی که قاری به آن دعوت شده وجود ندارد بلکه حتی در تضاد کامل است.
شاذلی تصریح کرد: یا مشاهده می کنم که بعضی قاریان آیه ۱۰۱ سوره انبیاء را برای ابتدای تلاوت خود انتخاب می کنند: «إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَی أُوْلَئِکَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ»، توجه کنید که این ضمیر «هاء» در «عنها» برمی گردد به آیات قبلی سوره انبیاء و در این آیه مخاطب برای ما مجهول است و نباید از این آیه در ابتدای تلاوت استفاده کرد.
در این مراسم «بادپا» کارشناس و پیشکسوت قرآن کریم کشورمان با تلاوت آیاتی از سوره ذاریات گفت: من از محضر استاد شاذلی سؤالی دارم، می خواهم بدانم چرا استاد «مصطفی اسماعیل» در تلاوت آیه ۲۵ سوره ذاریات لحن بیانی و مفهومی که استاد شاذلی عنوان کردند را رعایت نکرده است
معاون نقابة القراء مصر نیز در پاسخ این پرسش بادپا گفت: مصطفی اسماعیل سرور و آقای همه ما قاریان مصری است و ما هر آن چه که درباره فن تلاوت آموخته ایم از وی آموخته ایم، اما باید بگویم این ذوق و قریحه قاری است که تشخیص می دهد در فلان جا آیه چگونه خوانده شود، اما من نظر شخصی خودم این است که در آیه مورد اشاره آهنگ باید خیزان (رو به بالا) باشد. در این نشست «سیدمحسن موسوی بلده» پیشکسوت و داور بین المللی قرآن کریم در سخنان کوتاهی گفت: به طور واقعی چرا باید توقع ما این باشد که یک قاری مصری اگر به ایران بیاید باید ریز و درشت آن چه وی در قرائت اجرا می کند برای ما بازگو کند و آیا اصلاً وی قادر است چنین کاری را انجام دهد.
وی تصریح کرد: شاید واقعاً یک قاری مصری نداند که ما از او چه می خواهیم و خواستار چه مطلبی هستیم که وی برای ما بازگو کند، به عقیده من یک قاری مصری باید در ایران زندگی کند تا بداند آن چه که یک قاری ایرانی به آن احتیاج دارد چیست همان گونه که یک قاری ایرانی باید در مصر زندگی کند و همه شرایط آن جا را تجربه کند تا بتواند مانند یک قاری مصری قرآن بخواند.
موسوی بلده ادامه داد: اجازه می خواهم تا از محضر استاد سؤالی داشته باشم و آن این که می خواهم بدانم سیر آموزش قرائت قرآن در مصر چگونه است و مراحل فراگیری هنر تلاوت را نیز برای ما شرح دهند.
فرج الله شاذلی نیز در پاسخ سؤال موسوی گفت: در مصر فراگیری هنر تلاوت قرآن در چهار مرحله خلاصه می شود:
۱) حفظ قرآن کریم
۲) فراگیری اختلاف قرائات
۳) ورود به دانشکده علوم قرآنی تابع دانشگاه الأزهر و یا ورود به معاهد قرائت
۴) فراگیری صوت و لحن.
معاون نقابة القراء مصر تأکید کرد: البته باید بگویم یک قاری باید مشمول عنایت خداوند متعال قرار بگیرد تا بتواند یک قاری مشهور و شناخته شده شود و هر کسی که این مراحل را طی کند به این معنی نیست که یک قاری قرآن شده است.
شاذلی همچنین یکی از علل افول قرائت در مصر را تنوع ذوق مردم دانست و گفت: یادم می آید زمانی که کودکی بیش نبودم فقط دو شبکه رادیویی در مصر فعالیت می کرد و مردم نیز برنامه های دینی و قرآنی را از طریق آن دو شبکه پیگیری می کردند، اما الان بنگرید! خواهید دید که هزاران شبکه رادیویی و تلویزیونی و ماهواره ای فعالیت می کنند و این امر باعث شده تا ذوق مردم نیز متنوع شود و هر قشر فقط برنامه مورد علاقه خود را پیگیری کند.
در ابتدای روز دوم این نشست «حسین رفیعی» از قاریان جوان استان گیلان آیاتی از سوره تحریم را قرائت کرد، پس از قرائت رفیعی «فرج الله شاذلی» با تحلیل تلاوت وی گفت: برای این قاری جوان آینده خوبی را پیش بینی می کنم.
وی افزود: رفیعی در ابتدای تلاوت شروع خیلی خوبی داشت، اما من چند نکته ای را درباره تلاوت وی گوشزد می کنم، یکی مربوط به توازن در خواندن «اعوذبالله من الشیطان الرجیم» و «بسم الله الرحمن الرحیم» است، کشیدن مد عارضی در «رجیم» با «رحیم» باید یکسان باشد که البته در قرائت رفیعی این امر رعایت نشد.
معاون نقابه القراء مصر افزود: نکته دیگری که درباره قرائت رفیعی باید بگویم مربوط به کلمه «یعملون» بود که شاهد اختلاس حرف «عین» بودیم و این حرف به درستی تلفظ نشد، همچنین در توازن کشیدن «الف» و «غنه ها» هم شاهد ضعف بودیم.
شاذلی ادامه داد: اما نکته مهمی که درباره تلاوت رفیعی باید به آن اشاره شود در بحث وقف و ابتدا بود، در آیه هشت از سوره «تحریم» هرچند که می توان بر روی «اغفرلنا» وقف کرد ولی از آن جایی که جمله مقول قول است باید جمله بعدی که «انک علی کل شی قدیر» است نیز خوانده شود.
در این جلسه «غلامرضا شاه میوه» از کارشناسان و داوران بین المللی کشورمان نیز با تحلیل کوتاهی از تلاوت حسین رفیعی متذکر شد: هرچند که شاهد تحریرهای بسیار خوبی در تلاوت رفیعی بودیم اما باید توجه کرد که این تحریرها گاهی آن قدر زیاد می شود که بر مقوله های دیگر قرائت غالب می شود.
شاه میوه تصریح کرد: به عنوان مثال در «توبوا الی الله» تحریر بر روی توبوا، این کلمه را به گونه ای به دو بخش تقسیم کرد که گویا این کلمه از دو کلمه مجزای «تو» و «بوا» ساخته شده که این البته امری به طور کامل غلط است و باید قاریان این نکات را با دقت بیشتری مد نظر داشته باشند. دومین قاری نشست تخصصی قاریان نیز سید «علی علوی مقدم» بود که آیاتی از سوره نمل را تلاوت کرد، پس از تلاوت این قاری نیز فرج الله شاذلی با تحلیل تلاوت وی گفت: در ابتدای تلاوت علوی در «اعوذبالله من الشیطان الرجیم» شاهد بودیم که حرف ذال با سکون خوانده شد در صورتی که باید به رفع خوانده شود.
وی افزود: دومین اشکال تلاوت علوی در انتخاب آیات مناسب برای ابتدای تلاوت بود، علوی تلاوت خود را از آیه ۲۴ سوره نمل آغاز کرد: «وجدتها و قومها.‎/.»، من سؤالی دارم، به نظر شما ضمیر «هاء» در وجدتها به چه کسی بر می گردد شاذلی تصریح کرد: به نظر من اگر تلاوت از چند آیه قبل تر شروع می شد بسیار نیکوتر بود تا مخاطب بداند که منظور ما از وجدتها کیست و به همه قاریان توصیه می کنم این اصل را که به آن «برائت استهلال» می گویند در تلاوت خود رعایت کنند. تلاوت «سروستانی» از سوره انبیاء ادامه بخش نشست تخصصی قاریان بود و پس از تلاوت وی نیز تذکرات لازم از سوی فرج الله شاذلی به این قاری شیرازی داده شد، شاذلی در تحلیل تلاوت سروستانی گفت: همان گونه که همه هم شاهد بودند قرائت این قاری در بعضی از فرازهای تلاوت با خروج مواجه بود و هر قاری باید سعی کند طبق ظرفیت صدایی خود قرآن را تلاوت کند.

وبگردی
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
شبهای داغ مدیترانه !
شبهای داغ مدیترانه ! - «حسن کردمیهن» متهم آمریت حمله به سفارت عربستان به تازگی در کرج، مرکز استان البرز، رستوران راه انداخته است.
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی!
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی! - دو نفر از کسانی که همراه رئیس جمهور در سمنان حضور داشتند در هنگام سخنرانی روحانی رفتار غیر معمولی از خود نشان میدادند.
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما - ظهارات جنجالی لیلا بوشهری و شقایق دلشاد درباره فساد در سینما: چرا دایرکت میدم فالو نمیکنید؟ ساعت یک شب چرا باید زوایای صورت منو ببینن؟
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی!
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی! - بخشی دیگر از برنامه «من و شما» با حضور مسعود فراستی و برخورد توهین آمیز مجری رسانه ملی را می بینید که در رسانه ها باز نشر نشد.
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر - مریم مومن متولد دهه 70 می باشد و حضورش در بانوی عمارت اولین تجربه بازیگری است و به واسطه این سریال وارد دنیای بازیگری شده است . او در کلاس های تئاتر فعالیت داشته است .
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه - گروه تروریستی جیش العدل نخستین تصاویر از حمله به پاسگاه مرزی در میرجاوه ۱۴ مهر امسال را منتشر کرد؛
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».