یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ / Sunday, 19 August, 2018

معجزه های ریاضی و عددی در قرآن


معجزه های ریاضی و عددی در قرآن
خداوند متعال در سوره بقره آیه ی ۲۲ می فرماید : «اگر از آنچه که بر بنده خودمان فرو فرستاده ایم در تعجب و تردید می باشید . پس (حداقل) یک سوره مشابه آن بیاورید و در این کار از هر که خواهید کمک بگیرد . و در آیه بعد از آن می فرماید : «اگر نتوانستید که هرگز هم نخواهید توانست از آتشی بترسید که برای کافران آماده شده است» .
اصولاً قرآن به حدی شیوا و روان است که هر کس حتی کمترین آشنایی با زبان عربی داشته باشد با خواندن یا شنیدن قرآن ناخودآگاه در می یابد که هیچ فرد سخنوری نمی تواند چنین بیانی داشته باشد و کلام و سخن هیچ انسانی نمی تواند باشد .
معجزه قرآن فقط به معارف عمیق عقلی و اجتماعی ، علوم غیبی و معانی شگفت انگیز و شیوایی و روانی کلام محدود نمی شود و هر روز ابعاد تازه ای از شگفتیهای قرآن کشف می شود .
اکنون ۲۰ مورد برای نمونه از اعجازهای عددی و ریاضی قرآن که با استفاده از کامپیوتر تاکنون مشخص شده در زیر می آوریم :
▪ کلمه (امام) به معنای رهبر و زمامدار الهی به صورت مفرد و جمع ۱۲ بار در قرآن کریم تکرار شده است که مطابق است با روایات نقل شده از پیامبر اسلام (ص) از طریق شیعه و سنی مبنی بر اینکه تعداد امامان بعد از ایشان ۱۲ نفر می باشند . برای نمونه یکی از آیات قرآن که کلمه امام در ‌آن آمده است ، سوره یس آ‌یه ۱۲ می باشد: «وکل شییء أحصیناه فی امام مبین» و ما هر چیزی را در امام روشنگری جمع نموده ایم .
نام دوازده امام که جانشینان پیامبر (ص) می با شند عبارتند :
۱) امام امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع)
۲) امام حسن (ع)
۳) امام حسین (ع) که امام حسن و امام حسین علیهماالسلام برادر یکدیگر می باشند و هر دو فرزند امام امیرالمؤمنین (ع) می باشند در حالی که بقیه امامان علیهم السلام نسبت به یکدیگر نسبت پدر و پسر دارند
۴) امام سجاد (ع)
۵) امام محمد باقر (ع)
۶) امام جعفر صادق (ع)
۷) امام موسی کاظم(ع)
۸) امام رضا(ع)
۹) امام جواد (ع)
۱۰) امام هادی (ع)
۱۱) امام حسن عسگری(ع)
۱۲) امام مهدی (ع) که طبق اعتقادات مسلمانان او زنده و غیرقابل رؤیت و در همه جا حاضر است و روزی قدرت جهان را همراه حضرت عیسی (ع) بدست می گیرد .
برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به کتاب شریف و مقدس «اسرار آل محمد (ص) » نوشته شاگرد و سرباز فداکار امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام جناب سلیم بن قیس هلالی .
▪ کلمه (شهر) به معنی ماه ، ۱۲ بار در قرآن کریم تکرار شده است که مساوی تعداد ماههای یکسال است .
▪ کلمه (یوم) به معنای روز ، ۳۶۵ بار در قرآن کریم تکرار شده است که مساوی تعداد روزهای یکسال شمسی است .
▪ کلمه (ساعه) ۴۸ بار در قرآن کریم تکرار شده است که در ۲۴ مورد قبل از آن یکی از حروف ذکر شده است و در ۲۴ مورد دیگر قبل از آن حرفی وجود ندارد . بنابراین هر مورد را که در نظر بگیریم مطابق است با تعداد ساعات یک شبانه روز که ۲۴ ساعت می باشد .
▪ کلمه (سجد) به معنای سجده کرد و مشتقات آن (در زمان ماضی ، مضارع و امر) برای عاقلان ۳۴ بار تکرار شده است که این عدد برابر است با تعداد سجده های واجب روزانه ، چون روزانه ۱۷ رکعت نماز واجب است و هر رکعت ۲ سجده دارد .
▪ کلمه (رجل) به معنای مرد مساوی کلمه (امراه) به معنای زن هر کدام ۲۴ بار آمده است .
▪ کلمه (ملائکه) به معنای فرشتگان و کلمه (شیطان) به معنای اهریمن و یا جن هر کدام ۸۸ بار تکرار شده است .
▪ کلمه (استعاذه) به معنای پناه بردن و کلمه (ابلیس) به معنای شیطان هر کدام ۱۱ بار به کار رفته است .
▪ کلمه (آخرت) به معنای جهان آخرت و کلمه (دنیا) به معنای این جهان هر کدام ۱۱۵ بار تکرار شده است .
▪ کلمه (الحسنات) به معنای خوبی ها و کلمه (سیئات) به معنای گناهان هر کدام ۱۸۰ بار تکرار شده است .
▪ کلمه (الحیاه) به معنای زندگی وکلمه (الموت) به معنای مرگ هر کدام ۱۴۵ بار تکرار شده است .
▪ کلمه (ارسل) به معنای فرستاد و مشتقات آن ۵۱۳ بار در قرآن کریم تکرار شده است و نام ۲۸ پیامبری که در قرآن از آنها نامی آورده شده است نیز مجموعاً ۵۱۳ بار تکرار شده است .
▪ کلمه (الرسل) به معنای پیامبران و کلمه (الناس) به معنای مردم هر کدام ۳۶۸ بار تکرار شده است .
▪ کلمه (الرغبه) به معنای میل و کلمه (الرهبه) به معنای ترس هر کدام ۸ بار تکرار شده است .
▪ نام مبارک پیامبر اسلام (محمد و احمد) مجموعاً ۵ بار در قرآن امده است (۴ بار محمد و ۱ بار احمد) و کلمه صلوات که به معنای درود می باشد و بیشتر برای درود فرستادن بر پیامبر و خاندان پیامبر استفاده می شود نیز ۵ بار در قرآن تکرار شده است .
▪ کلمه (ایثار) به معنای گذشت و فداکاری و کلمه (شح) به معنای بخل و تنگ نظری هر کدام ۵ بار تکرار شده است .
▪ کلمه (سرور) به معنای شادی و کلمه (حزن) به معنای غم و اندوه هر کدام ۴ بار تکرار شده است .
▪ کلمه (الحر) به معنای گرما و کلمه (البرد) به معنای سرما هر کدام ۴ بار تکرار شده است .
▪ عبارت (حزب الله) به معنای یاران خداوند و عبارت (حزب الشیطان) به معنای یاران شیطان هر کدام ۳ بار تکرار شده است .
▪ در قرآن کریم به اینکه ۳۰۰ سال شمسی دقیقاً برابر ۳۰۹ سال تمام قمری است به صورت مستقیم اشاره شده است .
این مطلب وقتی مشخص شد که یکی از علمای دین یهود از حضرت امام امیرالمؤمنین (علیه السلام) پرسید : چرا قرآن مدت توقف و خواب اصحاب کهف را ۳۰۹ ذکر سال کرده است در حالی که در حاشیه تورات ما این مدت ۳۰۰ سال نوشته شده است ؟
حضرت امیر علیه السلام فرمودند : «سالهای شما شمسی است ولی سالهای ما قمری است» .
جالب اینجاست که یکی از اساتید ریاضی این محاسبات را انجام داده که خلاصه قابل فهم آن چنین است :
سال شمسی یهود ۳۶۵ روز تمام بوده است . بنابراین ۳۰۰ سال آنها می شود :
ـ روز ۱۰۹۵۰۰=۳۶۵×۳۰۰
در حالی که سال قمری برابر است با ۳۵۴ روز و ۸ ساعت و ۴۸ دقیقه بنابراین ۳۰۹ سال قمری برابر است با :
ـ روز ۱۰۹۵۰۰=]۴۸ دقیقه و ۸ ساعت و ۳۵۴ روز[ ×۳۰۹
پس معلوم شد که ۳۰۰ سال شمسی یهود برابر است با ۳۰۹ سال قمری نه یک روز کمتر نه بیشتر.
این در حالی است که تا صدها سال بعد از نزول قرآن هنوز شبانه روز به ۲۴ ساعت و هر ساعت به ۶۰ دقیقه و الی آخر تقسیم نشده بود . و حتی ساعت هنوز اختراع نشده بود .
بنابراین حضور هر کلمه در قرآن در مکان خاص و به تعداد معین حادی پیام و مفهوم ویژه ای
می باشد که در حقیقت یک نوع از اعجاز و معجزه می باشد . زیرا مجموعه آیات قرآن در مدت نسبتاً طولانی ۲۳ سال و در اوضاع و احوال مختلف مثلاً گاهی در جنگ و گاهی در صلح ، گاهی در مکه و گاهی در شعب ابیطالب و محاصره گاهی در مدینه و گاهی در سفر و گاهی در شب و گاهی در روز بر پیامبر (ص) نازل می شد و چنین نبود که پیامبر خدا (ص) مانند مؤلفان کتابهای مختلف مدتی در کتابخانه ای خلوت کند و از سر فرصت و فراغت و یا با رجوع به منابع مختلف کتابی بنویسد .
یکی دیگر از اعجازهای قرآن که ۲ سال قبل توسط یکی از فارغ التحصیلان رشته آمار جناب آقای کوروش جم نشان کشف شده است :
قبل از ‌آنکه آن را توضیح دهیم ابتدا سه نکته را متذکر می شویم :
الف) همان طور که می دانیم تعداد کل آیات قرآن کریم ۶۲۳۶ آیه است که یک عدد زوج است .
ب) همچنین می دانیم که قرآن ۱۱۴ سوره دارد پس مجموعه شماره سوره های قرآن می شود ۶۵۵۵ که یک عدد فرد است:
(۶۵۵۵=۱۱۴+۰۰۰+۴+۳+۲+۱)
ج) اگر شماره ی هر سوره را با تعداد آیات آن سوره جمع کنیم عدد مخصوص آن سوره بدست می آید مثلاً برای سوره حمد که اولین سوره قرآن می باشد عدد مربوط می شود ۸‌ (۷+۱) و برای سوره بقره می شود ۲۸۸(۲۸۶+۲) و برای سوره آل عمران عدد مربوط می شود ۲۰۳ یعنی (۲۰۰+۳) .
حال اگر این عددهای به دست آمده برای هر سوره را به تفکیک زوج و فرد در جدول های جداگانه ای قرار دهیم نتایج شگفت آوری به دست می آید .
چهار مطلب شگفت انگیز در این جدول ها دیده می شود :
الف)مجموع اعداد جدول زوج برابر است با ۶۲۳۶ که مساوی مجموع کل ‌آیات قرآن است و مجموع عددهای حاصل از جدول فرد برابر است با ۶۵۵۵ که همان عدد حاصل جمع شماره سوره های قرآن است .
ب) در هر جدول ۲۷ سوره وجود دارند که تعداد کل آیات آن سوره یک عدد زوج است و بنابراین در هر جدول نیز ۳۰ سوره وجود دارد که تعداد کل آیات آن سوره فرد است .
ج) در هر جدول به طور مساوی ۵۷ سوره قرار می گیرد .
د) مجموع اعداد جدول زوج یک عدد زوج شده است و مجموع اعداد جدول فرد یک عدد فرد شده است .
بدین ترتیب حتی اگر یک آیه از یک سوره ای کم شود یا زیاد شود و یا یک سوره جابه جا شود تمام نظم فوق از بین می رود .
بنابراین این رابطه اثبات می نماید که یک سوره و حتی یک آیه از قرآن شریف کم و یا زیاد نشده است .
اکنون یک نوع دیگر از معجزات قرآن را بیان می نماییم :
خداوند متعال در سوره صف آیه ۶ می فرماید : «و به یاد آورید هنگامی که عیسی پسر مریم گفت ای بنی اسرائیل من فرستاده خدا به سوی شما هستم در حالی که تورات را که قبل از من نازل شده تأیید می کند و بشارت دهنده هستم به پیامبری که بعد از من می آید و نام او احمد است» .
همچنین خداوند در سوره اعراف ، آیه ی ۱۵۷ می فرماید : «مؤمنان کسانی هستند که از پیامبری پیروی می کنند که از هیچ بشری تعلیم ندیده است همان پیامبری که یهودیان و مسیحیان نام او را در تورات و انجیل نوشته شده می یابند» .
حال اگر در همان زمان که قرآن نازل شد ، نام پیامبر در تورات و انجیل وجود نداشت فوراً علمای یهود که دائماً از نزدیک مراقب اسلام بودند برای اثبات عدم حقانیت قرآن به مسلمانان اعلام می کردند که چنین چیزی نیست و تورات و انجیل را به مسلمانان نشان می دادند .
در حالی که چنین چیزی اتفاق نیفتاد و خود این مسأله نشانگر این است که نام مبارک پیامبر در زمان نزول این آیات در کتابهای مقدس یهودیان و مسیحیان بوده است و آنها با این نام مقدس کاملاً آشنایی داشته اند به همین دلیل خداوند متعال در سوره انعام آیه ۲۰ می فرماید : «اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان) پیامبر را می شناسند همچنانکه فرزندان خود را می شناسند» .
اما در قرنهای بعد نام آن حضرت و اوصاف او را از تورات و انجیل به تدریج حذف کردند . و حتی مطالب شرم آوری را درباره بعضی از انبیاء الهی وارد کردند تا کارهای زشت خود را توجیه کنند لذا خدای متعال در قرآن کریم نقشه آنها را خنثی نمود و چهره پاک و واقعی انبیاء را مشخص نمود . البته در بعضی موارد کتابهای مقدس که از تحریف به میزان زیادی مصون مانده اند مثل انجیل برنابا نام مبارک پیامبر و اوصاف آن حضرت وجود دارد .
و در سایر کتابهای مقدس ادیان دیگر نیز نام و مشخصات آن حضرت آمده است .
▪ برای نمونه :
در کتاب تورات سفر تکوین باب ۲۰ چنین آمده است : «خدای متعال به حضرت ابراهیم بشارت داد به فرزندی که نامش اسماعیل است و اینکه نسل او را بسیار فرماید و در ذریه اش دوازده امیر و یک امت بزرگ قرار خواهد داد » .
▪ توضیح :
بنی اسرائیل از نسل حضرت اسحاق می باشند و پیامبر اسلام (ص) از نسل حضرت اسماعیل می باشد و منظور از ۱۲ امیر همان ۱۲ امام معصوم علیهم السلام می باشند .
علاقمندان می توانند برای اطلاعات بیشتر به کتاب (بشارات عهدین) نوشته دانشمند معظم جناب آقای محمد صادقی و کتاب (محمد (ص) در تورات و انجیل) نوشته داود عبدالأحد مراجعه کنند .
یکی از معجزات غیبی قرآن این بود که خداوند در سوره احزاب آیه ۴۰ می فرماید :«محمد پیامبر خدا و آخرین پیامبران است»‌
حال اگر محمد (ص) پیامبر واقعی خدا نبود هیچگاه نمی توانست و حتی شاید لازم نمی دید که با صراحت بگوید که بعد از او پیامبری دیگر نخواهد آمد چون به آینده اطلاع نداشت که پیامبری بعد از او نخواهد آمد .


منبع : عرفان

مطالب مرتبط

سوره‌ تکاثر

سوره‌ تکاثر
● نزول‌ سوره‌ تكاثر
سوره‌ تكاثر شانزدهمین‌ سوره‌ در نزول‌ می‌باشد كه‌ با ۸ آیه‌، ۲۸ كلمه‌ و ۱۲۰ حرف‌ در شهر مكه‌ بروجود مقدس‌ پیامبر(ص‌)نازل‌ شده‌ است‌.بعضی‌ها این‌ سوره‌ را مدنی‌ دانسته‌اند، اما با توجه‌ به‌ تاریخ‌ نزول‌ و دیدگاه‌ علمای‌ تفسیر، سوره‌ متكاثر مكی‌ است‌.
از مقاتل‌ و كلبی‌ نقل‌ است‌ كه‌ پسران‌ عبد مناف‌ بن‌قصی‌ و پسران‌ سهم‌بن‌عمرو بر یكدیگر به‌ تعداد مردم‌ قبیله‌ و اموال‌ تفاخر می‌كردند، حتی‌ تا آنجا كه‌ مردمان‌ یكدیگر را شمردند و تعداد قبیله‌ عبد مناف‌ بیشتر شد، اما پسران‌ سهم‌ گفتند:«بسیاری‌ از افراد ما در زمان‌ جاهلیت‌ كشته‌ شدند».سپس‌ به‌ قبرستان‌ رفتند و اموات‌ یكدیگر را نیز شمردند كه‌ در نتیجه‌ تعداد قبیله‌ بنی‌سهم‌، سه‌ خانواده‌ بیشتر از قبیله‌ عبدمناف‌ بود.آنگاه‌ خداوند این‌ سوره‌ را نازل‌ فرمود
● لهو به‌ كثرت‌ مال‌
‌لهو در لغت‌ به‌ معنای‌ سرگرم‌ ساختن‌ و مشغول‌ شدن‌ است‌ و خداوند خطاب‌ به‌ مردم‌ مكه‌ و قبایل‌ بنی‌ عبد مناف‌ و بنی‌ سهم‌ می‌فرماید:«تفاخر به‌ كثرت‌ افراد یكدیگر، شما را مشغول‌ و سرگرم‌ ساخت‌ تا این‌كه‌ حتی‌ به‌ سراغ‌ گورستانها و شمردن‌ قبرها رفتید تا این‌ تفاخر پوچ‌ به‌ كثرت‌ افراد را، حتی‌ با مردگان‌ ادامه‌ دهید.هرگز چنین‌ مباد كه‌ دلمشغولی‌ به‌ كثرت‌ نفرها فایده‌ای‌ داشته‌ باشد و به‌زودی‌ خواهید دانست‌ كه‌ تفاخر و تكاثر به‌ اموال‌ و افراد، سود و فایده‌ای‌ برای‌ آخرت‌ نخواهد داشت‌».
● خطای‌ تكاثر و آینده‌ وجود انسان‌
‌«انسان‌ در این‌ دنیا مال‌ بسیار جمع‌ می‌كند و از این‌ جمع‌ كردن‌ اموال‌ لذت‌ می‌برد و می‌خواهد به‌ دیگران‌ بفهماند كه‌ من‌ چقدر مال‌ دارم‌.او هرگز به‌ انفاق‌ به‌ همنوعان‌ ضعیف‌ نمی‌اندیشد و برای‌ این‌ گونه‌ اندیشه‌ ارزشی‌ قائل‌ نیست‌، اما شما به‌زودی‌ خواهید دانست‌ كه‌ آینده‌ وجود انسان‌، خواه‌ به‌صورت‌ فیزیكی‌ یا مجرد از ماده‌، با چه‌ واقعتی‌ مواجه‌ است‌».
زر بن‌ حبیش‌ از حضرت‌ علی‌(ع‌)نقل‌ می‌كند كه‌:ما همیشه‌ درباره‌ عذاب‌ قبر شك‌ داشتیم‌ تا این‌ كه‌ سوره‌ تكاثر نازل‌ شد و مراد از «كلا سوف‌ تعلمون‌»عذاب‌ قبری‌ است‌ كه‌ انسان‌ بعد از انتقال‌ به‌ علام‌ آخرت‌ و برزخ‌، در قبر با آن‌ مواجه‌ می‌شود و مراد از «ثم‌ كلاسوف‌ تعلمون‌»عذابی‌ است‌ كه‌ بعد از حشر و نشر در عالم‌ آخرت‌، با آن‌ مواجه‌ است‌ و این‌ عذابهای‌ قبر و هنگام‌ نشر انسان‌ در روز قیامت‌، ناشی‌ از عملكرد و گستاخی‌ او در دنیاست‌ كه‌ هیچ‌ توجهی‌ به‌ آموزه‌های‌ خالق‌ خود ندارد و اساس‌ وجود علمی‌ و فكری‌ پروردگار خود را انكار می‌كند، همان‌ طور كه‌ اصل‌ پیدایش‌ انسان‌ و سمت‌ و سوی‌ زیستن‌ او در دنیا با قدرت‌ خالق‌منان‌ شكل‌ یافته‌ است‌، عالم‌ پس‌ از مرگ‌ انسان‌ نیز در اختیار خالق‌ اوست‌ و آنچه‌ كه‌ خداوند از طریق‌ انبیا وعده‌ داده‌ است‌، بدون‌ شك‌ تخلف‌ناپذیر است‌.
● جحیم‌;فرجامی‌ دیدنی‌
‌اگر به‌ علم‌ یقین‌ می‌دانستید، هرگز چنین‌ نبود كه‌ به‌ زیادی‌ اموال‌ خود در برابر فقرا (به‌ تكاثر)تفاخر كنید، به‌ خدا سوگند كه‌ دوزخ‌ و جهنم‌ را خواهید دید (البته‌ آن‌ را به‌ عین‌ یقین‌، كه‌ همان‌ یقین‌ از روی‌ دیدن‌ است‌، به‌ هنگام‌ جان‌ دادن‌ یا هنگام‌ عرصات‌ محشر، خواهید دید).
ثروتمندان‌ كه‌ با ثروت‌ و اموال‌ خود در این‌ دنیا مورد امتحان‌ الهی‌ قرار می‌گیرند، چنانچه‌ از آنچه‌ كه‌ خداوند به‌ آنان‌ رزق‌ و روزی‌ داده‌ است‌، به‌ خلق‌ مستمند انفاق‌ كنند، از مومنان‌ خواهند بود، ولی‌ اگر به‌ جای‌ انفاق‌ به‌ همنوعان‌، به‌ تكاثر (جمع‌آوری‌ هر چه‌ بیشتر مال‌)و تفاخر (فخر فروشی‌ به‌ همنوعان‌ خود)و فساد روی‌ آورند، در فرجام‌ كار خود، به‌ جحیم‌ یا همان‌ جهنم‌ سوزان‌، خواهند رسید.
● پرسش‌ از نعمت‌ در آخرت‌
انسان‌ در دنیا از نعمت‌ حیات‌ و عمر برخوردار است‌، اما پرسشی‌ كه‌ در این‌ میان‌ پیش‌ می‌آید، این‌ است‌ كه‌ خداوند علاوه‌ بر عمر و زیستن‌ فیزیكی‌، برای‌ چگونه‌ زیستن‌ انسان‌، چه‌ نعمت‌ فكری‌ و اندیشه‌ای‌ داده‌ است‌؟
در احادیث‌ متعددی‌ از امام‌ صادق‌ (ع‌)نقل‌ شده‌ است‌:«مراد از نعیم‌ در آیه‌ شریفه‌، آب‌ و غذانیست‌;بلكه‌ مراد توحید، نبوت‌ و ولایت‌ حضرت‌ علی‌(ع‌)و فرزندان‌ معصوم‌ آن‌ امام‌ است‌، كه‌ امتداد تفكر نبوت‌ بعد از حضرت‌ نبی‌(ص‌)هستند».
از انسان‌ پرسیده‌ می‌شود:آنگاه‌ كه‌ در حیات‌ دنیوی‌ خود سلامتی‌ و امنیت‌ داشتید، تا چه‌ اندازه‌ به‌ توحید و نبوت‌، به‌عنوان‌ مبانی‌ چگونه‌ زیستن‌ خود، توجه‌ داشتید؟ یا این‌ كه‌ به‌ توحید و نبوت‌ و سپس‌ ولایت‌ حضرت‌ وصی‌(ع‌)و ائمه‌ معصومین‌(ع‌)هیچ‌ توجهی‌ نداشتید و آن‌ گونه‌ در دنیا زندگی‌ كردید كه‌ هوای‌ نفس‌ شما حكم‌ كرد و هیچ‌ عنایتی‌ به‌ احكام‌ الهی‌، كه‌ توسط حضرت‌ نبی‌(ص‌)، تبلیغ‌ و توسط حضرت‌ وصی‌(ع‌)و فرزندان‌ معصومش‌(ع‌)، تبیین‌ و تشریح‌ شد، نداشتید؟ پس‌ به‌ جحیم‌ و جهنمی‌ كه‌ بدان‌ وعده‌ داده‌ شده‌ بودید، در آید».
● ثواب‌ خواندن‌ سوره‌ تكاثر
از پیامبر (ص‌)روایت‌ شده‌ است‌:«هر كس‌ این‌ سوره‌ را بخواند، ثواب‌ كسی‌ را در نامه‌ او ثبت‌ كنند كه‌ هزار آیه‌ خوانده‌ باشد»و از امام‌ صادق‌ (ع‌)نقل‌ شده‌ است‌:«هر كه‌ سوره‌ تكاثر را در نماز واجب‌ قرائت‌ كند، حق‌تعالی‌ ثواب‌ صد شهید را به‌ او كرامت‌ نماید».

وبگردی
عکسی عجیب از  تجمع حوزویان قم
عکسی عجیب از تجمع حوزویان قم - براستی داستان درگذشت آقای هاشمی و استخر چه بوده است؟ چرا از تهدید سیاسی و امنیتی در این تصویر استفاده شده است؟ چه افراد و جریانی پشت این پلاکارد هستند؟
واکنش اشک آلود جمشید مشایخی به درگذشت انتظامی
واکنش اشک آلود جمشید مشایخی به درگذشت انتظامی - اشک های جمشید مشایخی برای عزت الله انتظامی در بیمارستان و واکنشش به درگذشت همبازی و همکار چندین دهه اش
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند - میشائل کلور برشتولد، سفیر آلمان در ایران برای گذراندن تعطیلات تابستانی خود با عشایر بختیاری در دره کوهرنگ زاگرس همراه شده است. منبع
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند!
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند! - یک تریلی در اهواز واژگون شد و مردم به جای کمک به راننده مصدوم بار تریلی را بردند
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه - در ویدئوی زیر روایت فائقه آتشین (گوگوش) را از بازگشت به ایران بعد از انقلاب و نحوه برخورد پاسدار فرودگاه و دادستانی با او می شنوید. او این خاطرات را سال ۲۰۰۰ در تورنتوی کانادا روایت کرد.
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری - نكته جالب در اين ميان، گستردگي و تنوع واكنش‌ها به پوشش «وزير جوان» بود. تا آن‌جا كه در ميان كاربران بودند گروهي كه اين پوشش را در حد «شق‌القمر» بالا برده و اين تفاوت ظاهري را نشانه‌اي از تفاوتي عميق در نوع نگاه آذري‌جهرمي تحليل كردند و در مقابل، طيفي نيز «وزير جوان» را به‌خاطر تلاش براي آنچه ازسوي اين كاربران نوعي «پوپوليسم» و «عوام‌فريبي» خوانده شد
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت!
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت! - محمود احمدی نژاد با انتشار پیام ویدیویی تندی علیه رئیس جمهور، وی را هم دست رئیس دو قوه دیگر نامید و خواستار کناره گیری حسن روحانی از مقام ریاست جمهوری شد.
فیلم | قرار نبود روحانیت در همه چیز اظهارنظر کند!
فیلم | قرار نبود روحانیت در همه چیز اظهارنظر کند! - فیلم - مدتی قبل حجت الاسلام زائری مهمان خبرآنلاین بود و در کافه خبر به بررسی مسایل فرهنگی و اجتماعی ایران و نقش روحانیت در جامعه پرداخت.
فیلم | چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟
فیلم | چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟ - فیلم - چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟ پاسخ این سوال را در ویدئوی زیر ببینید.
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه - سکانس سانسور شده مسابقه «13 شمالی» که در آن سحر قریشی ترانه های مشهور چند تن از خوانندگان را می خواند، ببینید. اولین قسمت این مسابقه در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است.
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی!
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی! - روایت نازنین پیرکاری،مجری و تهیه کننده تلویزیون از عاشق شدن خود که داستان سریال پدر شد...
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد - مهمترین بخش های سخنان او اینجاست که عنوان می کند: چه کسی در جریان انقلاب بوده؟ اگر یک عده ای جان دادند، یک عده ای هم این وسط پول دادند. او که گویا دستی در شعر هم دارد، سخن عجیب تری از آنچه پیش از این گفته بر زبان جاری می سازد و با به کار بردن این بیت که «جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم *** این (جان) متاعی است که هر بی سروپایی دارد» ...
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد - برای آمریکا کم هزینه‌ترین استراتژی ادامه وضع موجود است. ترامپ در یک سال گذشته کاری کرد که ۳۰ میلیارد دلار دارایی ایران از کشور خارج شود. این پول به کشور‌هایی مثل ترکیه، گرجستان، ارمنستان، مالزی و ... که از ثبات و امنیت برخوردارند رفت و در این کشور‌ها سرمایه گذاری شد. همین موضوع کمر اقتصاد ایران را می‌شکند. در این یک سال دلار به نزدیک ۱۰ هزار تومان رسیده است. ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد. اگر…
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد!
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد! - سحر تبر سال گذشته برای اولین بار در رسانه‌های جهان دیده شد. گمانه زنی می‌شد که او برای شباهت پیدا کردن به آنجلینا جولی ۵۰ عمل جراحی داشته است. اما او در نهلایت شبیه شخصیت "عروس مرده" تیم برتون به نظر می‌رسید.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.