سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا


عدالت ترمیمی


عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی، جنبشی نوین در حوزه جرم شناسی است. از آنجا که جرم موجب جریحه دار شدن وجدان جامعه می شود سازمان عدالت را بر آن می دارد تا آسیب های به وجود آمده را ترمیم کند و طرفین نیز مجاز به مشارکت در این فرآیند خواهند بود. بنابراین برنامه های عدالت ترمیمی، بزه دیده، بزهکار و دیگرانی که به نحوی تحت تاثیر جرم واقع شده اند را قادر می سازد که در مقابله با جرم دخالت مستقیم داشته باشند. افراد یاد شده در مرکز فرآیند عدالت کیفری قرار می گیرند. دولت و حقوقدانان نیز تبدیل به تسهیل کنندگان سیستمی می شوند که هدف آن پاسخگویی بزهکار، بازسازی آسیب های وارد شده به بزه دیده و همیاری کامل بزه دیده، بزهکار و جامعه است. در واقع فرآیند دخالت تمام طرفین، شرط بنیادین دستیابی به بربرون داد اصلاح و آرامش است.
تعریفی از عدالت ترمیمی که به طور فزاینده در گفتمان بین المللی به کار برده می شود بر فرآیند و برون داد به نحو توامان تاکید دارد:
«عدالت ترمیمی فرآیندی است که به موجب آن، طرفین در خصوص چگونگی رسیدگی به پیامد های جرمی معین، تصمیم گیری می کنند.»
عدالت ترمیمی از جهات متعددی با عدالت کیفری معاصر تفاوت دارد، نخست آنکه نگرش فراگیر تری به اعمال مجرمانه دارد، بیش از آنکه جرم را صرفاً عملی قانون شکنانه تلقی کند، به این موضوع می پردازد که بزهکاران به بزه دیدگان، جامعه و حتی خودشان لطمه می زنند. دوم آنکه افراد بیشتری را در فرآیند مقابله با جرم دخالت می دهد، علاوه بر بزهکار و دولت، بزه دیدگان و افراد جامعه نیز به همان میزان در جریان قرار می گیرند. در نهایت این سیستم، موفقیت را نیز به گونه ای دیگر ارزیابی می کند، بیش از اینکه به میزان مجازات تحمیل شده توجه کند، میزان آسیب های جبران شده و یا پیشگیری شده را می سنجد.
● بزه دیده، بزهکار و گردهمایی های جامعه
دیدار های میان بزه دیدگان، بزهکاران و اعضای متاثر اجتماع، روشی قابل توجه برای نشان دادن جنبه ارتباطی جرم و عدالت است. روش های سه گانه ای که در پی می آید به عنوان معیار های اساسی عدالت ترمیمی پذیرفته شده اند. هر کدام از آنها می تواند محدود به هر یک از طرفینی باشد که به طور داوطلبانه شرکت می جوید.
۱) میانجیگری: این روش برای بزده دیده ذی نفع فرصتی را فراهم می سازد که بزهکار خود را در شرایطی سالم ملاقات کند و با کمک یک میانجی آموزش دیده، به بحث درباره جرم بپردازد.
روش میانجیگری اهداف ذیل را شامل می شود:
الف) بزه دیده اجازه می یابد با بزهکار در زمینه ای داوطلبانه دیدار کند.
ب) بزهکار تشویق می شود که به مسئولیت ناشی از جرم و وارد ساختن آسیب واقف آید.
ج) فرصتی فراهم می آید که بزده دیده و بزهکار به برنامه ریزی برای جبران خسارت بپردازند.
بیش از ۳۰۰ برنامه میانجیگری در آمریکای شمالی و در حدود ۵۰۰ برنامه در اروپا اجرا می شود. تحقیقات نشان داده اند که چنین برنامه هایی بیشترین میزان رضایت میان بزده دیده و بزهکار را ایجاد می کنند. داوطلبانه بودن این برنامه ها باعث ترس کمتر در بزده دیده و تمایل بزهکار به جبران کامل خسارت می شود. همچنین این بزهکاران، کمتر از آنهایی که به جرم شان در دادگاه عادی رسیدگی شده است، مرتکب جرایم جدید می شوند.
۲) گردهمایی گروه جامعه یا خانواده: این روش، بزده دیده، بزهکار و خانواده و دوستان طرفین را گردهم می آورد تا در مورد جبران عواقب جرم تصمیم بگیرند. اهداف برگزاری گردهمایی ها عبارتند از: الف) فراهم ساختن فرصتی برای بزه دیده جهت دخالت مستقیم در جریان مقابله با جرم.
ب) افزایش آگاهی مجرم در مورد تاثیر رفتار مجرمانه او و احساس مسئولیت در قبال آن.
ج) متعهد ساختن سیستم حمایت از بزهکار برای اصلاح رفتار او.
د) اجازه دادن به بزده دیده و بزهکار برای برخورداری از حمایت جامعه.
روش گردهمایی از مناسبات سنتی قبیله مائوری در زلاندنو اخذ شده که خارج از نهاد های رسمی خدمات اجتماعی شکل گرفته و پیش از آن نیز توسط پلیس استرالیا مورد استفاده قرار می گرفته است و اکنون در آمریکای شمالی، اروپا و آفریقای جنوبی نیز رایج است. از این روش بیشتر برای بزهکاران نوجوان و جوان استفاده می شود. (بیشترین پرونده های مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان در زلاندنو با روش گردهمایی مرتفع می شوند.)
۳) مصالحه یا دایره های صدور احکام: این روش برای ارتقای توافق و رضایت عام میان اعضای اجتماع، بزه دیدگان، بزهکاران، حامیان طرفین، قضات، دادستان، گروه وکلا و پلیس طراحی شده و مبتنی است بر صدور حکم مناسب که به تمام نگرانی ها و مطالبات طرفین ذی نفع توجه داشته باشد.
دوایر اهداف ذیل را دنبال می کنند:
الف) التیام بخشیدن به کسانی که به نوعی متاثر شده اند.
ب) ایجاد امکان اصلاح در بزهکار.
ج) سهیم ساختن بزه دیده، بزهکار، خانواده ها و اجتماع در یافتن راه حل سودمند. د) یافتن و شناسایی دلایل نهفته رفتار مجرمانه. ه- ایجاد یک احساس جمعی پیرامون ارزش های اجتماع.
روش تشکیل دوایر از سنن بومیان آمریکایی گرفته شده و در آمریکای شمالی به کار می رود.
● ترمیم آسیب حاصله از جرم
هر یک از فرآیند های یاد شده با موافقتنامه ای در خصوص چگونگی جبران خسارت از سوی بزهکار به پایان می رسند. دو ضمانت اجرای کیفری سنتی در مقابله ترمیمی با جرم مورد استفاده قرار می گیرد: جبران زیان وارد آمده و خدمات عام المنفعه.
جبران زیان وارد آمده مبلغی است که بزهکار بابت زیان های مالی ناشی از جرم به بزه دیده پرداخت می کند. این عمل در یک دورنمای احیاگر به عنوان روشی برای پاسخگو نگه داشتن مجرمان به خاطر اعمال خلاف شان انجام می گیرد و نیز به مثابه راهکاری برای ترمیم آسیب های وارد آمده به بزده دیده به شمار می رود. جبران ضرر و زیان می تواند در هر کدام از روش های سه گانه یاد شده (میانجیگری ، گردهمایی و دوایر) اتخاذ شده و یا با رای قاضی به مرحله اجرا درآید. به عبارت دیگر هم از روش قانونی و هم از روش عرفی می توان استفاده کرد.
مطالعات نشان داده اند که این شیوه رضایت بزه دیده از دستگاه عدالت را افزایش می دهد. براساس برخی مطالعات، استفاده از این روش، منجر به کاهش تکرار جرم می شود. مطالعات دیگری هم نشان می د هند که هرگاه جبران خسارت در فرآیند میانجیگری معین شود، احتمال پرداخت کامل آن بیشتر از زمانی است که این تصمیم صرفاً ناشی از حکم دادگاه باشد.
خدمات عام المنفعه، فعالیتی است که توسط بزهکار در راستای منافع جامعه صورت می گیرد. چشم انداز ترمیمی، روشی است برای جبران آسیبی که به واسطه وقوع جرم پدید آمده و توسط جامعه تحمل و تجربه شده است و به نحو مقتضی می تواند به جای تدابیر کیفری یا روش های بازپروری و اصلاح مجرم به کار گرفته شود. آنچه کاربرد این روش را به عنوان پاسخی ترمیمی متمایز می کند، توجه و اهمیتی است که به آسیب وارد آمده بر اجتماع در اثر فعل مجرمانه داده می شود و نیز تلاش برای تضمین این امر که آسیب یاد شده با خدمات عام المنفعه ترمیم می شود. برای مثال افرادی را که به جرم دیوارنویسی در محله ای دستگیر شده اند، می توان وا داشت که نوشته ها را پاک کرده و دیوار ها را به حال اول بازگردانند.
برنامه های خدمات عام المنفعه در آفریقا برپایه روش های عرفی بنا نهاده شده اند تا فرآیند اجتماعی شدن و بازپروری بزهکار تسهیل شود.
● عدالت ترمیمی در جهان
با آ نکه از عمر عدالت ترمیمی چیزی کمتر از ۲۰ سال می گذرد، ولی نفوذ آن با سرعت قابل توجهی در سراسر جهان در حال گسترش است. بر این اساس می توانیم روند توسعه بین المللی در این زمینه را در دو بخش اساسی ردیابی کنیم:
نخست، فعالیت های نوآورانه توسط کشورها در به کارگیری عدالت ترمیمی و دوم، تلفیق اندیشه های ترمیمی در نظام های حقوقی کشورهای مختلف.
۱) نوآوری ها: آنچه در پی می آید، نمونه هایی از فعالیت های ابداعی در زمینه اجرای عدالت ترمیمی است.
۱-۱) راهکارهای بومی یا عرفی برای استفاده در سیستم عدالت کیفری از جمله گردهمایی ها و تشکیل دوایر، کارآمد بوده است.
۱-۲) رودررویی بزه دیده و بزهکار در زندان ها نیز در اروپا و آمریکای شمالی اجرا می شود. در برخی موارد این امر مستلزم آن است که بزه دیدگان با بزهکاران خود در یک محیط میانجیگری فراتر از دادگاه ملاقات کنند. این روش حتی در بند اعدامی های زندان تگزاس انجام می شود. در موارد دیگر دیدارها مستلزم حضور گروه هایی از بزه دیدگان و بزهکاران نامرتبط با یکدیگر است. این نوع مواجهه ناگهانی ممکن است به دلیل ناشناخته بودن و یا دست نیافتنی بودن بزه دیدگان یا بزهکار صورت گیرد و یا به عنوان گام مقدماتی برای دیدار بزه دیدگان یا بزهکاران واقعی باشد.
۱-۳) گروهی از دوایر پشتیبانی در کانادا با مرتکبان جرایم جنسی (عمدتاً تجاوز به کودکان) کار می کنند که در نتیجه حکم دادگاه به اجتماعات هولناک فرستاده شده اند. این برنامه با مراقبت منظم از بزهکار و تضمین آنکه منابع اجتماعی مورد نیاز او در دسترس است، باعث افزایش سلامتی عمومی می شود. در این شیوه سلامتی بزهکار نیز به گونه ای تضمین می شود. این امر با برگزاری تریبون آزاد برای اعضای جامعه صورت می گیرد تا نگرانی هایشان را ابراز کنند و در موارد ضروری با مداخله اعضای جامعه و یا همکاری با پلیس و دیگر نیروهای انتظامی برای فراهم آوردن حمایت ها و خدمات مورد نیاز صورت می پذیرد.
۱-۴) رژیم های زندان منحصر به فرد در آمریکای لاتین و نقاط دیگری که در آنها زندانیان به طور داوطلبانه حاضر به سکونت در آنها و استفاده از امکاناتشان می شوند توسعه یافته اند. این رژیم ها خلقیات معنوی و فرهنگی خاصی را شکل می دهند که نیازمند یادگیری و برگزاری دوره های کارآموزی است.
۱-۵) دیدارهای بزه دیده، بزهکار و جامعه در فازهای متعددی از فرآیند عدالت کیفری انجام می پذیرند. این برنامه ها توسط رئیس نیروی پلیس یا ماموران آزادی مشروط در کانادا اجرا می شوند.
۱-۶- از راهکارهای ترمیمی برای نشان دادن تعارض میان شهروندان و دولت نیز استفاده می شود. برای مثال می توان به کمیسیون دوستی و آشتی ملی در آفریقای جنوبی و کمیسیون معاهده ویتانگی در زلاندنو اشاره کرد.
۲) تلفیق ها: همچنین علائمی وجود دارد که نشان دهنده پیوستن رویکردهای ترمیمی به روند کلی عدالت در جهان است.
۲-۱) اعمال روش های قانونی از سویی عوامل بازدارنده حقوقی و یا سیستماتیک را در استفاده از برنامه های ترمیمی کاهش و الزامات قانونی در برنامه های ترمیمی را افزایش داده است. این روش همچنین برنامه های ترمیمی را در جهت درست راهنمایی کرده و در راستای حفظ حقوق بزه دیده و بزهکار انجام پذیرفته است.
۲-۲) تامین هزینه ها و اختصاص نیروی کار برای اجرای برنامه ها نیز رواج نیافته است. برای مثال بلژیک با تنظیم یک برنامه جهانی برای مبارزه با بیکاری و تغییرات معین در جنبه های گوناگون عدالت کیفری از این راهکار بهره می برد. این روش مبتنی است بر پیش بینی تحریم های کیفری معین و سنجش نوعی از میانجیگری پلیسی.
۲-۳) برنامه هایی به موازات قضاوت اصول ترمیمی در چارچوب سیستمیک را شامل می شود. این روش در سطح دولت و ایالت و در برخی کشورها در سطح ملی اجرا شده است. هدف از این کار مشارکت کارشناسان عدالت جنایی و اعضای جامعه در فرآیندی است که به برنامه ای برای اجرا و توسعه رویکردهای ترمیمی ره ببرد.
۲-۴) تعداد برنامه های ترمیمی نیز در حال افزایش است. بیش از ۵۰۰ برنامه و پروژه میانجیگری در اروپا و بیش از ۳۰۰ برنامه در آمریکا و نیز در حدود ۱۰۰ پروژه در کانادا در حال اجرا است.
۲-۵) هیأت های میان دولتی روند اجرای عدالت ترمیمی را گزارش می دهند. در سال ۱۹۹۹ کمیته وزرای سازمان شورای اروپا توصیه نامه ای را برای استفاده از روش میانجیگری در پرونده های کیفری تنظیم کرد. کتابچه سازمان ملل متحد درباره عدالت برای بزه دیدگان نیز اشاره می کند که در چارچوب عدالت ترمیمی بزهکار به بزه دیده و بقیه جامعه در تلاش برای پدید آوردن رویکردی متعادل که معطوف به بزهکار و در عین حال متمرکز بر بزه دیده باشد، مشارکت کنند. به هر رو، جبران خسارت بزه دیده، به نقش کلیدی عدالت ترمیمی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است.
حسین فراست‌‌خواه
http://farasat.blogsky.com/۱۳۸۳/۰۹/