پنجشنبه, ۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 23 May, 2024
مجله ویستا

محمد رضا شجریان


محمد رضا شجریان
استاد محمد رضا شجریان در سال ۱۳۱۹ در شهر مشهد متولد شد چهارسالگی به خوانندگی علاقمند بود و هزارگاهی در گوشه و کنار منزل زمزمهایی می کرد و چون پدرش دارای صدایی خوب و صاحب آواز بود، او را تشویق می کرد و از وی می خواست برای او بخواند و او با لحن کودکانه اش برای پدر می خواند. در اوایل از هرکس چیزی یاد می گرفت و آوازهای خوانندگان معروف را دنبال و از سبک آنها پیروی می کرد و چون دارای صدایی صاف و رسا بود، در سال ۱۳۳۷ رادیو او را به همکاری در رشته آواز دعوت کرد و شجریان در آغاز کار بدون همراهی ساز با خواندن اشعار لطیف عارفانه جلب توجه هنر دوستان را نموده، دیری نپایید که آوازه شهرت او به تهران رسید و برای اجرای برنامه هایی در «گلها» توسط شادروان داود پیرنیا دعوت شد و در سال ۱۳۴۵با این برنامه همکاریش را شروع کرد. اولین برنامـه اش «برگ سبز»شماره ۲۱۶ درمایه افشاری بود که به همراهی سنتور شادروان رضاورزنده اجرا شد و پس از آن در پیش از یکصد برنامه «گلها» و «برگ سبز» شرکت جسته و در حدود ۲۵۰ برنامه دیگر را در رادیو اجرا نموده است. استاد شجریان تقریبا ۷۵ تصنیف جدید و قدیم را که اکثر آنها توسط دیگر موسقیدانهای معروف بازسازی شده است، اجرا نمود که هریک از آنها از لطافت و شیوایی خاصی بهـره مند است. برخی از معروفترین تصنیفهای ایشان عبارت انداز:«دستان»،«یاد ایام»،«چشمه نوش»،«انتظار دل»،«معمایهستی»،«شب،سکوت،کویر»،«زمستان است»و« فریاد».
منبع : زیست نامه