شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

ابو عبدالله حسین‌بن جعفربن محمد عنزی جُرجانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۳۹۸) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه
معروف به وراق جرجانی. وی در بغداد ساکن بود. او به‌دنبال حدیث سفرها کرد و شناخت و فهم درستی از آن یافت. از محمدبن حسن‌بن سیرونه و اسحاق‌بن ابراهیم جرجانی و احمدبن محمد جرجانی و محمدبن یعقوب اخرم نیشابوری و محمدبن قاسم عتکی نیشابوری و ابو سعیدبن اعرابی و اسماعیل صفار و خیثمهٔ‌بن سلیمان و ابوالعباس اصم و احمدبن ابی طلحه فارسی و هم‌طبقه آنان حدیث شنید. ابو عبدالله حاکم و حمزهٔ سهمی و سلیم رازی و علی‌بن محسن تنوخی و ابو مسعود احمدبن محمد بجلی رازی و دیگران از وی حدیث روایت کرده‌اند. در "تاریخ بغداد" صاحب عنوان تحت نام عنبری ذکر شده است.
منبع : مطالب ارسالی