دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

ظهیرالدین ، ابوالحامد محمد زکی غزنوی


جنسیت: مرد
نام پدر: مسعود
تولد و وفات: ( ... )س ششم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: دانشمند
وی از دانشمندان قرن ششم هجری است که در علوم هیئت و نجوم مهارت داشت و کتابی به فارسی در نجوم نگاشت. اثر وی: "کفایهٔ التعلیم فقی صناعهٔ‌التنجیم" که سال (۵۴۰ -۵۴۲ق) مشغول تألیف آن بوده است و شرف بر سوی (وف ۶۳۶) آن را به نام "مفاتیح‌النجوم و مصابیح‌العلوم" تخلیص کرده است.
منبع : مطالب ارسالی