سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

گزارش یک مورد توده کلیوی ناشی از خون رسانی خارج مغز استخوان در یک بیمار مبتلا به استیوپتروز


گزارش یک مورد توده کلیوی ناشی از خون رسانی خارج مغز استخوان در یک بیمار مبتلا به استیوپتروز
خون سازی خارج مغز استخوان به علت گسترش مغز استخوان به نواحی خارج از آن، در زمانی که خون سازی طبیعی مغز استخوان دچار اختلال شود رخ میدهد. این حالت با تعدادی از بیماریها، از جمله استئوپتروز در ارتباط بوده و تجمع مناطق بزرگی از خون سازی خارج مغز استخوان ممکن است درناحیه پاراورتیرال، مدیاستن، کبد و طحال مشاهده گردد.
خون سازی خارج از مغز استخوان به شکل توده کلیوی نادر بوده و تنها به دنبال میلوفیبروز و پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایدیوپاتی (ITP )گزارش شده است. ما در این مقاله مرد ۲۳ ساله مبتلا به استیوپتروز را که به علت توده کلیوی و پان سیتوپنی مراجعه کرده بود گزارش می کنیم.
شکراله یوسفی
میترا مهرآزما
حسین ناصرزاده
منبع : پایگاه اطلاعات علمی