دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

میرزا نورالدین محمد شارق ایرانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۱۲۷) 
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از سادات ایرانی و نجبای آن دیار بود. به‌دلیل خویشاوندی با اقوام قوام‌الدین‌خان داشت با هم به هند رفتند و او مدتی در آن دیار ماند. زمانی که میررضی ، برادر شارق به شغل دیوانی کشمیر رسید او از هند به کشمیر رفت و باز به هند بازگشت و در زمان پادشاه فرخ سیر داروغگی شغل دیوانی به او داده شد و باز به کشمیر رفت. با میرزا صائب و محمدسعید اشرف و امثال او هم‌صحبت بود. شعر را گاهی به‌طرز ابهام و گاهی به طریق خیال‌بندی و اکثر به معنی سنجی می‌گفت و دارای "دیوان" بود.
منبع : مطالب ارسالی