یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

۲ اوت سال ۱۵۸۰ ـ درباره روش پژوهش و نویسندگی میشل دو مونتاین


دوم اوت سال ۱۵۸۰ «میشل دو مونتاین» نویسنده و پژوهشگر بنام فرانسوی تالیف دو جلدی خود «رساله ها» را منتشر ساخت که روزنامه های اروپایی به این مناسبت مدعی شده اند که وی مبتکر رساله نگاری («اسیEssay» نویسی) بوده است که اینک قلمرو بیشتری یافته و فیلم و عکس را هم در برگرفته است. مورخان، ابتکار رساله نویسی را به صورتی که در دانشگاههای امروز مرسوم است از «پلوتارک» دانسته اند.
تعریف مونتاین از رساله چنین بوده است: جمع آوری هر مطلب و سند و شاهد درباره یک «تاپیک» با مقدمه و نتیجه گیری. وی نوشته است: تاکید بر «یک تاپیک» یعنی نپریدن از این شاخه به آن شاخه و پرداختن و تمرکز کردن تنها روی یک موضوع و مسئله. رساله نقطه مقابل تخیل است. نتیجه گیری نویسنده از رساله اش نمی تواند خیالبافی باشد. چشم انداز و پیش بینی به استناد حقایق و تجربه ها، خیالبافی نیست. «اسی» نه باید زیاد طولانی باشد و نه خیلی کوتاه. جمع آوری رساله های مربوط به یک موضوع از نویسندگان و پژوهشگران مختلف در یک کتاب، خدمت بزرگی به امر تحقیق و پیشرفت است. مون تاین که یک انساندوست بود و سفرها و مطالعات بسیار کرده بود در عین حال روشی جامع برای بررسی و مطالعه انسان، از شناخت طبیعت بشر تا شناخت عادتها، عقاید و استعداد های او به دست داده و گفته است که برای پژوهش بشر، یک پژوهشگر باید نخست خودش را تحت مطالعه قرار دهد زیرا که انسانها احساس و عواطف و خواست و ناخواست مشترک فراوان دارند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز